مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور جنسی خوب

چرا از ازدواج کردن می ترسیم ؟

زمانی که فرد بیان می کند که از ازدواج کردن می ترسد و از قول دادن و تعهد دادن می ترسد ، ناشی از ترسی نا خود آگاه و پنهان است


اصول گفتگوی مشترک زوجین چیست ؟

ارتباطات بخش مهمی از زندگی است که در شاد کامی ها و ناراحتی ها ی ما نقش بسزایی دارد