مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانواده خوب در کشور

زن و شوهر در خانواده چه نقشی دارند ؟

نقش عبارت است از بر چسبی که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخصی در جامعه معین می شود


چرا بسیاری از از زوج ها درباره ی مسائل جنسی با یکدیگر صحبت نمی کنند ؟

هدف  از بر قراری رابطه جنسی احساس پسوند و امنیت ، اعتماد به همسر دارای امیال جنسی ، کاوش بدن خود و طرف مقابل ، و برای اکثر افراد  تجربه کردن رهایی جنسی از طریق ارگاسم ، می باشد .