مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانواده ها

نشانه های آمادگی برای شروع یک رابطه‌ی جدید چیست؟

کسی که در بطن ماجرای شکست عاطفی است، این تجربه را منحصر به فرد می داند و عمیقا حس می کند که احساسی که او دارد با دیگران قابل قیاس نیست.


موارد تاثیر گذار در رشد نوجوان و ارتباط او با خانواده چیست؟

جو روانشناختی خانواده ، در خانواده و زمان های مختلف ، متفاوت است