مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس عالی

عوامل استرس زا و رابطه ی زوجین چیست ؟

روانشناسان عوامل استرس زای درونی و بیرونی که رابطه ی زوجی را تحت تاثیر خود قرار می دهند را بررسی کرده اند .


چه کسی جذب چه کسی می شود و برای ازدواج انتخاب می کند ؟

موضوع انتخاب همسر یکی از پیچیده ترین مباحث روانشناسی و جامعه شناسی می باشد .