مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس عالی

چه کسی جذب چه کسی می شود و برای ازدواج انتخاب می کند ؟

موضوع انتخاب همسر یکی از پیچیده ترین مباحث روانشناسی و جامعه شناسی می باشد .