مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور کودکان در شمال تهران

آیا من با فردی خودشیفته در ارتباط هستم ؟

هنگامی که رابطه ی زوج متشکل از شخص خود شیفته و فرد عادی است ، فرد خود شیفته به تنهایی مسبب تمام مشکلات به وجود آمده در این رابطه خواهد بود .


اثرات مشاجره های خانوادگی بر روی فرزندان چیست ؟

بدترین موردی که کودک می تواند تجربه کند ، مشاهده ی کتک کاری و پرخاشگری پدر و مادرش است .