مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاور

چرا افراد وابسته را برای رابطه عاطفی انتخاب می کنم؟

اگر که با فردی فاقد قدرت تصمیم گیری در امور روزمره بدون اظهار نظر و کسب اطمینان از سوی شما و دیگران در ارتباط هستید


چرا در رابطه هایمان دچار مشکل می شویم و شریک خود را ترک می کنیم؟

رابطه ی بین عاشق ها از عمیق ترین پیوندهایی است که روی کره خاکی است.