مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک انتخاب نو

عوامل زمینه ساز اضطراب و واکنش مناسب در مواجه شدن با آن بر اساس مشاوره روانشناسی عالی

عوامل زمینه ساز که در ایجاد اضطراب نقش دارند و در این متن می خواهیم به آن اشاره کنیم عبارت است از:


زن و شوهر در خانواده چه نقشی دارند ؟

نقش عبارت است از بر چسبی که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخصی در جامعه معین می شود


مرکز مشاوره روانشناسی

آیا می دانید در مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی چه خدماتی ارائه می شود ؟ آیا می دانید یک کلینیک روانشناسی خوب چه ویژگی هایی دارد؟ چه مراکزی از جمله بهترینکلینیک روانشناسی محسوب می شود؟[