مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روان

خشونت خانوادگی چگونه ایجاد می شود ؟

اکثر افراد فکر می کنند که خشونت خانوادگی در زندگیشان و یا اطرافیانشان اتفاق نمی افتد


کلینیک روان

کلینیک روان به مهمترین بخش زندگی هر فرد توجه می کند. شرایط زندگی روزانه ، خستگی ، کار زیاد و تنش های اجتماعی همگی باعث فرسایش اعصاب و روان می گردد.