مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک مشاوره کشور

چه چیزهایی باعث ایجاد تنش و استرس بین زوجین می شود؟

تفاوت نظر و نگرش میان دو انسان که در فضایی مجزا پرورش یافته اند کاملا طبیعی است


3 سبک های ارتباطی مهم بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده که انسان ها با آن ارتباط برقرار می کنند؟

نیاز به ارتباط از جمله نیازهای اساسی انسان است. در ارتباطات برخی از افراد بسیار موفق هستند و دیگران هم دوست دارند با آن ها ارتباط برقرار کنند.