ایجاد حدومرزهای سالم به احساس امنیت، دوست داشتن، آرامش و احترام می انجامد. با این ها به دیگران نشان می دهید که چگونه می گذارید برای کمک به شما حاضر باشند و چگونه خودتان برای کمک کردن به دیگران حاضرید. البته به همین ختم نمی شود.

معنای حدومرزها

تضمینی برای افزایش تواناییتان هستند. تمرین خودمراقبتی اند. نقشها را در روابط تعریف میکنند. رفتارهای پذیرفتنی و نپذیرفتنی را در روابط تعریف می کنند. پارامترهایی برای دانستن انتظارات در روابطند. راهی برای خواستن از دیگران برای حمایت از نیازهایتان هستند. راهی برای گفتن نیازهایتان به دیگرانند. راهی برای ایجاد روابط سالمند. راهی برای ایجاد شفافیتند.راهی برای احساس امنیتند. هر مرز نشانه ای است برای دیگران که چگونه با شما رفتار کنند مرزها یا می توانند صریح و آشکارباشند یا سربسته و غیر صریح باشند.

مطالعات مراکز مشاوره نشان می دهد تاریخچه و شخصیت خانوادگی ما تعیین می کند که چگونه مرزها را اجرا و قبول کنیم اگر خانواده تان از محدودیت ها نمی گویند یا مدام نادیده شان می گیرند شما احتمالاً بدون مهارت های ارتباطی لازم برای ابراز نیازهایتان بزرگ خواهید شد. اگر خانواده تان محدودیت های سالم را در نظر می گیرد  و به آنها احترام می گذارد، شما هم در تعیین کردن حدومرزهایتان در هر سناریویی راحت تر خواهید بود. شخصیت ما با احترام گذاشتن به حدومرزها یا رد شدن از آنها سطح آرامش و راحتی مان را تعیین می کند افرادی که دچار اضطرابند در صورت به چالش کشیده شدن بیشتر مستعد واکنش بیش از حد هستند کنترل عواطف و احساسات مشکلی رایج است زیرا این افراد نمی توانند با توجه به موقعیت واکنشی مناسب داشته باشند. افرادی که نشانه های شدیدی از ناسازگاری دارند، مانند همیشه حق به جانب بودن، بحث بر سر جزئیات کوچک یا مشکل برای پذیرفتن تفاوت ها در دیگران بیشتر مایلند در برابر حدومرزها مخالفت کنند گشودگی و پذیرش تغییر و آگاهی تمایل به یادگیری از ویژگیهای شخصیتی افرادی است که بیشتر به محدودیت ها احترام می گذارند حدومرزها در همه سنین ضروری اند. تحقیقات مشاوره روانشناسی اثبات می کند آنها در روابط متغیرند همان طور که افراد نیز در روابط تغییر می کنند تغییراتی مانند ،ازدواج، رفتن به دانشگاه یا تشکیل خانواده اغلب به مرزهای جدیدی احتیاج دارند.

در واقع سه سطح از حدومرزها وجود دارد که عبارت اند از:

مرزهای سست و نفوذپذیر

مشاور خانواده خوب می گوید ،حدومرزهای سست و نفوذپذیر یا ضعیفند یا به خوبی بیان نشده اند و ناخواسته مضرند. آنها به احساس تهی شدن، بیش از حد توان از خود مایه گذاشتن ،افسردگی اضطراب و بازتولید و ادامه روابط ناسالم می انجامند. 

مرزهای نفوذ پذیر این گونه اند

 مطالعات مشاوره روانشناسی نشان می دهد اشتراک گذاری بیش از حد،وابستگی، به هم تنیدگی، نبود جدایی عاطفی میان شما و طرف مقابل،  ناتوانی در «نه» گفتن ، خشنود کردن دیگران،

وابستگی به بازخورد دیگران ر ترس فلج کننده از طرد شدن، پذیرش بدرفتاری. «بله» گفتن به کارهایی که نمیخواهید انجام دهید.


مرزهای سخت و نفوذناپذیر

از طرف دیگر حدومرزهای سخت و نفوذناپذیر شامل دیوارهایی می شوند که آن ها را برای بیرون نگه داشتن دیگران و راهی برای حفظ امنیت خود می سازیم اما راه ناسالمی است اگر بخواهیم با محصور کردن خود ایمن بمانیم زیرا این روش به مجموعه ای از مشکلات دیگری می انجامد.

در حالی که مرزهای سست و نفوذپذیر به نزدیکی صمیمیت ناسالم به هم تنیدگی می انجامند مرزهای سخت و نفوذناپذیر مکانیسم محافظت از خود برای ایجاد فاصله با دیگران هستند. این معمولاً ناشی از ترس از آسیب پذیری یا سابقه مورد سوء استفاده قرار گرفتن است. افراد دارای مرزهای سخت و نفوذناپذیر استثناها را در قوانین سخت گیرانه خودشان مجاز نمی دانند، حتی اگر برای آنها سالم باشد. 

حدومرزهای سخت و نفوذناپذیر این گونه اند:

مشاور خانواده خوب  می گوید عدم به اشتراک گذاری و دیوار ساختن؛ اجتناب از آسیب پذیری و قطع رابطه با دیگران، داشتن انتظارات زیاد از دیگران ، داشتن قوانین سخت گیرانه.

نمونه هایی از تعیین مرزهای سخت و نفوذناپذیر ه «نه» گفتن تند و محکم به عنوان راهی برای دلسرد کردن افراد تا در آینده از شما درخواست کمک نکنند.

حدومرزهای سالم

مرزهای سالم زمانی ممکن است که گذشته تان در تعاملات کنونی شما نمایان نشود. مرزهای سالم به آگاهی از ظرفیت های عاطفی، ذهنی و جسمی

شما همراه با بیانی روشن و واضح نیاز دارند.

حدومرزهای سالم این گونه اند:

ارزشهایتان روشن و واضح باشند و به دیدگاه های خودتان توجه کنید و اشتراک گذاری کاملاً مناسب و به اندازه ای با دیگران داشته باشید. با افرادی که مورد اعتمادتان هستند به روشی سالم باز و گشوده باشید و در «نه» گفتن راحت باشید. و در «نه» شنیدن بدون برداشت شخصی راحت باشید. نمونه هایی از تعیین حدومرزهای سالم ««نه» گفتن بدون عذرخواهی؛ زیرا در آن لحظهاین انتخاب سالمترین انتخاب برای شماست.

حمایت مالی از دیگران در صورت لزوم، و زمانی که ضرری متوجه شما نمیشود.برای کسب اطلاعات بیشتر با مراکز مشاوره در ارتباط باشید.