خود شیفتگی زمانی رخ می دهد که تقریبا در تمامی موقعیت ها و شرایط، تمرکز دائمی و جدی بر خود فرد وجود داشته باشد. این افراد معمولا به دنبال خود نمایی،فقدان همدلی، در جستو جوی توجه و تحسین و دارای احساسات سطحی ، حسود، تحقیر کننده و خود بزرگ بین و خلا هایی در درون خود دارند. طبق نظر مشاور روانشناس این نوع والدین دارای تربیت معکوس هستند و این کودک است که مسئول رفاه والدین شناخته می شود و این والدین از فرزندان خود می خواهند که همان فردی شوند و همان کاری را انجام دهد که ان ها می خواهند و او نمی تواند کودک را به عنوان فردی مجزا ببینند و و حتی ممکن است آن ها این گونه درک کنند که وجود دیگران برای سودمندی اوست . رفتار ها و دیدگاه های مختلفی در مورد والدین خود شیفته وجود دارد در ادامه به چهار نوع از والدین خود شیفته اساره می کنیم و توضیحات مختصری درباره آن ها ارائه می دهیم.

والدین محتاج:

والدین محتاج خود شیفته در نظر دیگران مراقب و درگیر به نظر می رسند و این نوع پدر و مادر ها معمولا حواس جمع هستند و سعی می کنند تمام نیاز ها را پیش بینی کنند و به خاطر قدردانی از تلاش هاشان مضطرب هستند. این والدین به خاطر تک تک اعمال والدینی باید هم از سوی کودک و هم از سوی دیگران توجه، قدردانی دریاف کنند. برای مثال این نوع والدین با مراقبت بیش از حد دیگران را مطمئن می کنند مه چقدر سخت کوش و فداکار هسند. کودکان این نوع والدین نسبت به نیازهای دیگران حساسیت جدی دارد و به طور مداوم دیگران را به خاطر نشانه های تشویش، نیاز های برآورده نشده و .... زیر نظر دارد و سعی می کند ذهن دیگران را بخواند و زمانی که دیگران نا امید می شوند، احساس گناه و شرمساری می کند و برای جلب توجه دیگران کارهایی را انجام می دهد و یا اگر به شکل نا فرمان پاسخ دهد کودک از دیگران فاصله می گیرد و از شکل گیری ارتباط فاصله می گیرد و این کودکان ممکن است فاقد حساسیت باشتد و نیازهای دیگران را نادیده بگیرند و تمایل دارند با دیگران مخالفت کنند.

والدین بدخلق:

والدین خودشیفته بد خلق پر توقع هستند و انتظار دارند نیازهای آن ها با دقت رفع شود جدا از این که این نیاز ها به طور شفاف مطرح شده باشند یا خیر. این گونه والدین همچنین ممکن است بسیار زود رنج باشند و احساس نا خشنودی و انتقاد کنند و از هر چیزی که گفته یا انجام می شود، عیب جویی کنند و در نتیجه دیگران در کنار این والدین همیشه عصبی هستند و دائم مراقب آن چه انجام می دهند و می گویند می باشند. در واقع رفتار ها و نگرش های این دسته از والدین شامل سرزنش دیگران هنگامی که خود ناراحت هستند و همچنین سرزنش شما وقتی شما ناراحت هستید، غر زدن، بیان نکات تحقیر آمیز و کم ارزش کننده ، راضی نبودن و ... می باشد. فرزندان این نوع والدین سخت تلاش می کنند که آن ها را راضی کنند و کودک تمایل دارد کمال گرا باشد. و با کوچک ترین انتقاد و سرزنش عقب می کشد و یا این که کودکی گردنکش است و تمایل به ستیزه جویی دارد و در مقابل انتقاد بسیار دفاعی عمل می کند و با خوشحال کردن دیگران کاری ندارد و حتی حمایت های دیگران را تشخیص نمی دهد و آن را قبول نمی کند.

والدین بی توجه:

طبق نظر مشاور پیش از ازدواج این دسته از والدین همیشه خود را در شرایط برد قرار می دهند و خود را نسبت به دیگران برتر می دانند و مطمئن هستند که تمامی افراد دیگر درک می کنند که زیر دست هستند. این والدین به راحتی دروغ می گویند، دیگران را گول می زنند، واقعیت را تحریف کرده و دیگران را گمراه می کنند تا به هدف های خودشان برسند. فرند زندان این نوع والدین یا ممکن است که به شدت تمجید گر و خود شیفته باشند و به راحتی گمراه شده و وادار به انجام کاری می شوند و یا این که نسبت به دیگران محتاط است و می ترسد که از سوی دیگران مورد زورگویی قرار بگیرد .

والدین خود نما:

بر اساس دیدگاه این والدین، فرزند هرگز نباید شکست بخورد و وقتی فرزندی موفق می شود، این موفقیت صرفا به خاطر تاثیر والدین است. این والدین فرزندانی را بار می اورند که خجالتی و محتاط هستند و همیشه در جست و جوی توجه و تحسین هستند. فرزندان این نوع والدین یا سر به زیر، و پنهان کننده هستند و همیشه عصبی هستند و سعی می کنند که رویدا های غیر منتظره را پیش بینی کنند و انتظار بدترین اتفاق ها را دارند و یا در نقطه مقابل آن رفتار پرخطر را ترجیح می دهد و و ممکن است در ظاهر آرام به نظر برسد اما درونا نافرمان و چاپلوس است. 

به انواع والدین خود شیفته در قسمت بالا اشاره کردیم اگر که به دنبال زندگی موفق و رضایت بخش هستید با بهترین مرکز مشاوره در ارتباط باشید.