امروزه اهمیت ارتباط و نقش آن در روابط اجتماعی مورد تاکید بسیاری از محافل علمی و پژوهشی است . به ویژه در مورد خانواده که به عنوان رکن اساسی جامعه بوده و هست و علی الخصوص روابط زن و شوهر که زیر بنای الگویی رفتار ها و روابط فرزندان خانواده می باشد . طبق نظر روانشناس تلفنی تحقیقاتی که در این زمینه و بررسی اهمیت الگوی زوجین روی رضایتمندی زناشویی صورت گرفته است نشان می دهد که الگو های ارتباطی رایج بین زوجین راضی موارد زیر می باشد . 

ویژگی های فوق در زوجین راضی و الگوی ارتباطی آنان به چشم می خورد . زوجین خشنود نسبت به زوجین نا خشنود زمان زیادی را صرف گفتگو با هم بدون توجه به موضوع سپری می کنند و به همان میزان نیز صرف گفتگو در مورد  مسائل شخصی می کنند . 

همچنین تحقیقاتی که گاتمن انجام داده است هفت الگوی تعاملی که پیش بینی کننده تداوم یا جدایی ازدواج بود روشن شد . خشم به عنوان یک هیجان پر خطر ، گوش دادن فعال ، مقابله با میل رفتار منفی ، شروع کردن منفی از طرف زن ، تنش زدایی ، مدل های رفتاری مثبت ، دلجویی فیزیکی از مرد .

مطالعات روانشناسی خانواده نشان می دهد که برای الگوی تعاملی خشم به عنوان یک هیجان پر خطر ، گوش دادن فعال ، مقابله به مثل رفتار منفی تاییدی صورت نگرفت ، اما یافته ها نشان دادند که الگوی تعاملی : عدم پذیرش عاطفی زنان توسط شوهران ، شروع منفی از طرف زنان ، فقدان کم تنش زدایی زفتار منفی زن توسط شوهر ، فقدان دلجویی فیزیکی مرد به عنوان پیش بینی کننده ی جدایی و طلاق تایید شدند . 

آیا سطح تحصیلات در رابطه زناشویی موثر است ؟

تحقیقات دیگر مراکز مشاوره آنلاین نشان می دهد که مدارج تحصیلی در خوشبختی خانوادگی بسیار موثر است زیرا مقدار تحصیل معمولا مربوط به مقام اجتماعی شخص است و تفاوت تحصیلات وسیع ممکن است سبب ایجاد حس حقارت و آزردگی شود و همچنین موجبات عدم درک صحیح طرفین از یکدیگر را فراهم می سازد . دیدگاه همسر تحصیل کرده می تواند ممکن است سبب ایجاد حس حقارت و آزردگی شود و همچنین موجبات عدم درک صحیح طرفین از یکدیگر را فراهم می سازد . دیدگاه همسر تحصیل کرده ممکن است نسبت به رویداد ها و مسائل اطراف ، واقع بینانه تر باشد تا نسبت به همسرش که تحصیلات پایین تری دارد و این مسئله سبب تفاوت پاسخدهی و واکنش آنان نسبت به مسائل مهم زندگی می گردد . البته در مورد سطح تحصیلات عقاید یکسانی وجود ندارد و ما به برخی از این نتایج اشاره کردیم .


راهکار های تداوم ازدواج :

توصیه هایی که از مطالب دینی داریم حکایت از همسویی نگرش های دینی با خواستها و نیاز های درونی انسان ها است . به عبارتی موارد مشابهی هستند که این همسویی را نشان می دهند . زوجینی که به دنبال پایداری و استحکام زندگی زناشویی خود هستند باید خود را به ویژگی های مثبتی را لحاظ کنند و پیوند زناشویی خود را با داشتن این خصوصیات دائمی سازند . طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره خوب داشتن تعهد و وفاداری و انصاف لازمه ی تداوم ازدواج است . پذیرش متقابل ، تفاهم متقابل ، گذشت و بخشش متقابل ، اعتماد متقابل می تواند پایه های ازدواج را تحکیم کند ، داشتن انعطاف پذیری و پاسخ مناسب دادن به خواست ها و نیازمندی های همدیگر و داشتن نگرش مثبت نسبت به هم و نسبت به رویداد های خانوادگی به ایجاد حس رضایت و پایداری ازدواج کمک خواهد کرد . آن چه به عنوان عوامل مخرب و موجب تزلزل ارکان خانواده است مسائلی چون سوء تفاهمات و خطاهای شناختی ، عدم مهارت های ارتباطی از قبیل گوش دادن فعال ، مبهم بودن پیام ها ، عدم تشریک مساعی و مشورت کردن ، عدم احترام به عقاید و پذیرش یکدیگر ، مشخص و صریح نبودن انتظارات می باشد . همچنین هرگاه زوجین به هنگام برخورد با مشکل به جای بررسی راه حل های احتمالی و انتخاب راه حل موثر و مفید به شیوه هایی چون سرزنش کردن ، تمسخر کردن ، تحقیر کردن ، طعنه زدن ، شکایت کردن و نق زدن ، مبالغه در نشان دادن وضعیت موجود و .... بپردازند ، موجبات سست شدن پایه های زندگی مشترک خود را فراهم می کند . با توجه به چنین یافته هایی و با در نظر گرفتن این که زنان اکنون در عرصه های اجتماعی و شغلی حضور فعالی دارند و علاوه بر مسئولیت همسر داری و مادری مسئولیت های شغلی و اجتماعی مهمی را نیز به عهده دارند و این همه ، فشار سنگین را بر او تحمیل کرده و استرس مربوط به انجام وظایف اجتماعی و انجام وظایف خانه بر وی حاکم می شود . حال اگر این زن دارای افکار و عقاید غیر منطقی نیز باشد به میزان زیادی به تاکید دیگران خود را نیازمند ببیند یا این باور غیر منطقی را داشته باشد که در صورت انجام ندادن کامل و شایسته یک وظیفه ، فردی نا لایق و بی کفایت است و ... در این صورت با استرس مضاعفی رو به رو خواهد شد و این اضطراب بر عملکرد وی اثز گذاشته و روابط زناشویی را دچار اختلال خواهد ساخت و ممکن است موجبات نا رضایتی را فراهم سازد . در واقع به نظر می رسد که باور های غیر منطقی روند نارضایتی را تسریع خواهند کرد .