دکتر روانشناس خانواده با توجه به نوع مشکل  خانواده و تخصص خود در مشاوره از تکنیک های خاصی استفاده می کند. مشکلات خانواده می تواند فردی یا میان فردی باشد. مشکلات فردی بالطبع براختلافات خانوادگی بی اثرنیست.خانواده ها با بروز مشکل اغلب خودرا بی گناه و عضودیگر را مشکل دار می پندارند یا برعکس با به وجودآمدن مشکل وحادثه ای خودرامقصردانسته و احساس گناه می کنند.
روانشناس خانواده باتوجه به نظریه ای که انتخاب نموده وبراساس زیربنای نظری آن از تکتیک هایی استفاده می نمایدکه متناسب با مشکل خانواده به آنهاکمک می نماید.
مشاوران خانواده برای بهترین نتیجه از خانواده درمانی ,تلفیقی ازنظریه هابه کارمی گیرندتااعضای خانواده رابه همکاری وتغییرترغیب نمایند. مشکلاتی که معمولا خانواده ها با آن درگیرند : مشکلات ارتباطی ,  تعارض حل مسئله ,  خيانت , مشكلات جنسي, تربيت كودک , بحران نوجوانی و...... می باشند.
بهترین درمانگرخانواده می داندکه برای نتیجه بهتر باید همکاری تمام اعضا را جلب نماید. عضو مشکل دارخانواده معمولا نشانه کژکارکرد خانواده است که ظاهرا دریک عضو نمایان می شود.

یک مشاور خانواده خوب با اجرای تکنیک های صحیح وپی گیری آنها مقاومت رامی شکند واعضا را به تلاش وهمکاری وامی دارد.


 

مرکزمشاوره خانواده

کلینیک مشاوره خانواده معمولا متشکل از مشاورین خانواده و روانشناس خانواده و دکتر مشاوره و... می باشد.

خانواده درمانی می تواند شامل :مشاوره فردی ,همه اعضای خانواده وکلاس های آموزشی شود . مشاور خانواده خوب به موقع می تواند مراجع رابه مرکز روانشناسی خانواده انتخاب نو دیگری که می تواند خدمات تکمیلی یا مربوط به مشکل خانواده است و از حوزه تخصص وی خارج است برای نتیجه بهتر ارجاع دهد. همان طورکه ذکر شد , براساس نظریه هاازتکنیک هایی استفاده می شودکه به اختصار چند مورد آن اشاره می شود.

خانواده درمانی رفتاری و شناختی

معتقداست رفتار یراساس نتایج و پیامدهای آن تقویت یا حذف می شود . روش هایی که دراین حوزه به کار می رود کوتاه مدت معروف اند . دراین مدل درمانی تلاش می کند از طریق تغییر ارتباط بین فردی اعضای خانواده مشکلات را تخفیف یا از میان بردارد . دراین مدل تلاش دارد در الگوهای ارتباطی خانواده تغییراتی به وجودآورد و بودن تمامی اعضای خانواده لازم نیست.کمک مشاورخانواده درتغییر الگوهای اعضای خانواده است . مشاوره خانواده خوب دراین روش با زیر سوال بردن باورهای ارتباطی خانواده درمورد اعتبار این باورهاآنان را به چالش می کشاند.  ازفنون دیگر در این روش ,سرمشق دهی ,تقویت منفی , خاموشی ,اقتصادپته ای , عبارات مقابله ای منطقی ,دادن تکالیفی خارج ازجلسه برای جایگزینی ارتباطات ناکارآمد و اگر افرادی حاضربه همکاری درخارج ازجلسه درمان نشوند در جلسه تمرین هایی داده می شود.

خانواده درمانی روان تحلیلی

این الگو ریشه درنظریه های فروید دارد که بر خانواده تاکید بسیار داشت و معتقد بود پنج سال اول زندگی در شکل گیری شخصیت نقش اساسی دارد . همچنین  فرایندهای ناهشیار اعضای خانواده  به یکدیگر ربط دارند و معتقدند نیروهای ناهشیاری که آسیب وارد می کنند باید متمرکز بر آنها بود . از انتقال, تاریخچه زندگی , تمرکز بر نقاط قوت ,تحلیل رویا و رویارویی استفاده می شود.

 

خانواده درمانی تجربیاتی

هدف این روش نزدیکی عاطفی خانواده ها,انعطاف پذیری ,رشد,بازکردن دفاع ها,خلاقیت ,خودجوشی ,افزایش اعتمادبنفس و... می باشد.

تکنیک های مورد استفاده دراین روش شامل: هنردرمانی خانواده , صحنه آرایی خانواده ,درمیان گذاشتن احساسات و بازکردن یک جو شدید عاطفی , ارايه دستورالعمل و پیشنهاد , بازسازی خانواده ,اصرار بر خود جوشی ,مجسمه سازی و شوخی می باشند.

مکتب خانواده درمانی ساختی

تاکیداین مکتب برکلیت نظام خانواده, کارکرد مرتبط و به هم پیوسته نظام های فرعی آن و سازمان مرتبه ای خانواده است. دراین روش از تکنیک های درمانی : بازسازی , الحاق ,مرزسازی ,تشدید پیام ها و... استفاده می شود.

خانواده درمانی استراتژیک متمرکز بر راه حل و سیستمی

این مکاتب متمرکز بر راه حل , روش مدار و کوتاه مدت می باشند . این رویکردها معتقدند افراد و خانواده ها می توانند سریع تغییر کنند با درمان ساده و عملی . تمرکزشان بر تغییر رفتارهای مرضی و قواعد ساخت است.تکنیک هایی که دراین روش به کارگرفته می شوند:مراوده های خانوادگی ,تجربیات شاق ,اضداد, وانمودسازی ,بازتعبیر,شکستن بازی ها ,تکیه  بر فرایند پرسش های حلقوی و.... است.

کلینیک روانشناسی خانواده انتخاب نو با ارائه خدمات خانواده درمانی و مشاور خانواده خوب گام مهمی را برای افراد جامعه برمی دارند تا در جهت بینش بهتر و شادکامی بیشتر پیش روند.