مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه کنترل خشم

كارگاه کنترل و مديريت خشم

کارگاه مدیریت خشم

 هدف کلی کارگاه به شرح زیر می باشد:

یادگیری روش پیشگیری از خشم

مجهز کردن فرد به فنون و مهارت های غلبه بر آن و رفتارهای پرخاشگرانه

و جلوگیری از انتخاب آن به عنوان  یک ابزار حل مسئله

محورهای موضوعی :

- خشم و پرخاشگری، علل و پیامدها

-چرخه پرخاشگری

-طرح های کنترل خشم

-مداخلات آرمیدگی،

-مداخلات  شناختی و رفتاری

- مداخلات مهارت های ارتباطی