مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دوره حرفه اى تربيت متخصص

نام نويسى دوره حرفه اى تربيت متخصص

📌آسيب شناسى روانى(DSM-5)

📗سرفصل هاى دوره:

- رویکردهای آسیب شناسی روانی

- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 

- اصول DSM-5  در تشخیص و طبقه بندی آسیب شناسی روانی

- سبب شناسی، اصطلاح شناسی، تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانپزشکی مبتنی بر DSM-5