مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

حالی بهتر با مولانا

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها


تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان‌ها


بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها


تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها


دوره های حالی بهتر با مولانا