مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه گذشته درمانی

آینده ای که نکوست از حالش پیداست.

اما اینروزها انقدر با گذشته ام صمیمی شده ام که نه حالی برای رفتن دارم و نه آینده ای برای رسیدن.

معاشرت جایش را به اضطراب و ترس داده ، تنهایی سراسر وجودم را تصرف نموده.

خلاصه این شمع سوزان، چنان شعله ور است که پروانه فکر پیله را در سر دارد تا شوق پرواز و عشق.

آخر چه میشود؟؟

همیشه راهی وجود دارد برای عبور از راه های سخت..

 اگر کسی دره و صخره را برای رفتن انتخاب نکند

 

 

کارگاه گذشته درمانی

6 جلسه چهار ساعته