مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه شخصیت شناسی

کارگاه  روان شناسی شخصیت 

این کارگاه بر اساس نظریه شخصیت شناسی خانم " بولن "  که بر پایه روان شناسی آرکی تایپ های یونگ مطرح شده است.

در این روش همه زوایای انسان از کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، بزرگسالی ، میانسالی و کهن سالی  مورد بحث قرار می گیرد.

و از حیث ازدواج، شغل، تفریحات، آسیب های روان شناختی و روان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.