مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه آموزشی تغییرات روان شناختی در دوران بارداری ، پس از زایمان و غربالگری

کارگاه آموزشی تغییرات روان شناختی در دوران بارداری ، پس از زایمان و غربالگری تخصصی
محورهای موضوعی:
تنش و اثرات آن
اضطراب دوران بارداری، علائم و اثرات آن بر جنین، کودک، مادر و خانواده
افسردگی دوران بارداری، علائم و اثرات آن بر جنین، کودک، مادر و خانواده
تغییرات خلقی پس از زایمان ( اندوه مادری، افسردگی پس از زایمان و .... )، علائم و اثرات آنها
شیوه های مقابله و درمان