مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن

کارگاه تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن

بنا به درخواست مکرر شما عزیزان و استقبال از کارگاه های گذشته باز هم همراه شما هستیم با کارگاه تخصصیِ " کارگاه تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن" 

کارگاه تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن

 "کارگاه روانشناسی تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن"

اهداف کلی کارگاه:

مجهز کردن فرد به فنون مقابله ای تنش زدایی جسمانی و روان شناختی  به شیوه ای نظام دار و  خود نظم جویانه به منظور کاهش سطح اضطراب کلی،

ایجاد حالتی بدون تنش در سطح جسم و ذهن فرد و گسترش آرامش ارادی و هوشیارانه به موقعیت های تنیدگی زای زندگی

توانایی شما در انتهای کارگاه : 

آنچه در انتهای کارگاه شرکت کنندگان آموخته و مسلط شده اند، توانایی های مقابله ایی تنش زدایی جسمی و ذهنی ، تکنیک های تنفسی جهت آرام سازی و .... را هم برای خود و هم مراجعه کنندگان می توانند مورد استفاده قرار دهند.

کارگاه تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن

 محور های موضوعی:

-اضطراب و تنیدگی

-توصیف و منطق کاربرد تنش زدایی

- تنش زدایی و روان درمانی

- آموزش تنفس

 - مراقبه

-شیوه های تنش زدایی بدون انقباض عضلانی

- شیوه انقباض - تنش زدایی عضلانی

کارگاه تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن

 ویژه بانوان : کارشناسی ، کارشناسیِ ارشد  و دکتری رشته روان شناسی

کارگاه تکنیک های تنش زدایی جسم و ذهن