مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کارگاه تخصصی طرحواره درمانی

کارگاه تخصصی طرحواره درمانی

سرفصل ها:

1. مدل طرح واره درمانی
2. سنجش
3. فرمول بندی
4. هدف گزینی
5. آموزش
6. طرح درمان
7. آموزش و اراِئه بیش از 40 تکنیک برای درمان