نحوه ی تربیت فرزندان در فرهنگ ها و افراد مختلف بسیار متفاوت است ، سبک های فرزند پروری بسیار آسان گیر ، بسیار جدی ، بسیار مطیع ، بسیار مسئول ، کمال گرا ، طرد کننده و تنبیهی از جمله روش های مختلفی هستند که ممکن است خانواده ها آن ها راانتخاب کنند و بر اساس آن پیش روند . البته نمی توانیم راه حل واحدی برای تمامی والدین وجود ندارد ، زیرا با وجود اشتراک دغدغه های اکثر والدین ، هر خانواده مشکلات و مسائل خاص خود را دارا می باشد . اما بر اساس این که کنترل گری والدین زیاد و یا کم باشد و بسته به صمیمیت و محبت که کم و زیاد باشد ، 4 نوع سبک مختلف فرزند پروری وجود دارد .

طبق نظر روانشناس تلفنی شبانه روزی سبک های فرزند پروری شامل کوارد زیر می باشد که عبارت اند از :

فرزند پروری مستبدانه :

این روش فرزند پروری دارای کنترل زیاد و قوانین سخت و غیر قابل انعطاف و محبت کم مشخص می شود و ممکن است به غمگینی و کناره گیری اجتماعی و اعتماد به نفس پایین و عزت نفس پایین منجر شود . زیرا به دلیل روش استبدادی والدین ، این فرزندان استقلال کافی به دست نمی آورند و کمال طلبی دارند و به هنگام تصمیم گیری دچار اضطراب می شوند . این افراد می آموزند که در حالت تسلیم و اطاعت باشند و توانایی تحمل اندیشه و نظرات مخالف را نخواهند داشت . و نمی توانند ارتباط خوبی در زمینه ی عاطفی و ایجاد ارتباط مثبت با دیگران داشته باشند و به اندازه ی کافی در آن رشد نیافته اند . 

فرزند پروری مساحمه آمیز و آسان گیر :

بر اساس مطالعات مشاوره آنلاین 24 ساعته سبک فرزند پروری مساحمه آمیز و یا آسان گیر بدون قوانین محکم به همراه محبت افراطی توام با خشونت غیر قابل پیش بینی والدین است . در این روش ، کودک با قوانین زندگی و حد و مرز های خود آشنایی لازم را نخواهد داشت و پدر و مادرشان بیش از اندازه آن ها را آزاد گذاشته اند و هیچ نظارت کافی را به فرزندان خود ندارند و این نوع والدین در خارج از شرایط و موقعیت هایی ، خارج از چهار چوب اصول ، دست به تنبیه و حتی خشونت می زنند . این نوع از فرزندان بیشتر اوقات بی حوصله هستند و زود خسته می شوند ، بسیار سهل انگار و فاقد تلاش هستند و در شروع کار و ادامه دادن و تلاش برای آن نا توان هستند . این گونه افراد مسئولیت پذیر نیستند و حتی مسئولیت زندگی خود را نیز قبول نمی کنند . این افراد احساس عدم امنیت و فریب خوردگی دارند و چنین افرادی پرخاشگر ، اختلال کنترل تکانه و اعتماد به نفس پایین و عزت نفس پایین و حتی اعتیاد را به همراه دارند . 

فرزند پروری مساحمه آمیز و غفلت آمیز :

در این نوع از فرزند پروری ، والدین به تربیت فرزند کاری ندارند . فردی که به این روش پرورش پیدا می کند ، نه تنها قواعد و قوانین زندگی را نمی آموزد بلکه از محبت و صمیمیت نیز بهره کافی ندارد و این روش باعث بی مسئولیتی ، عدم کنترل تکانه ، افزایش پرخاشگری ، اعتماد به نفس پایین و عزت نفس پایین و حتی افزایش خطر اعتیاد بشود .

فرزند پروری مقتدرانه و دو سویه :

بر اساس مطالعات رولنشناسی شخصی فرزند پروری مقتدارنه و دو سویه با اقتدار زیاد و قوانین محکم به همراه مشارکت دادن فرزند در تصمیم گیری در فضایی صمیمی و محبت آمیز مشخص می شود . اقتدار و ثبات قدم باعث محکم ماندن مرز ها و تثبیت موقعیت ها و ارزشمندی و حفظ احترام و قوانین می شود . رعایت قوانینی مانند تشویق ، تنبیه ، محرومیت به همراه پذیرش فرزند در فضای صمیمی ومحبت آمیز خانواده و طرد نکردن او باعث می شود این نوع از فرزند پروری از لحاظ نتیجه ، بهترین سبک فرزند پروری باشد و منجر به ایجاد سطح کافی و خوبی از اعتماد به نفس و عزت نفس و مسئولیت پذیری اجتماعی در کودک می شود . 

اما گفتن این نکته نیز ضروری می باشد زیرا که کودکان که سرشت متفاوتی با یکدیگر دارند ، میزان متفاوتی از اقتدار و قاطعیت و صمیمیت ضروری به نظر می رسد تا تناسب اقتدار و صمیمیت به تعادل برسد . 

چگونه سبک فرزند پروری خود را بفهمیم ؟

پرسشنامه هایی در زمینه ی سبک های فرزند پروری وجود دارد که می توان از آن ها نیز برای تعیین بک فرزند پروری پدر و مادر استفاده نمود و آن را تعیین کرد که در مطبهای روانشناسی نظیر انتخاب نو در دسترس می باشد و از سوی متخصصان در این زمینه انجام می شود . رعایت کردن اصول فرزند پروری و کسب اطلاعات کافی در زمینه ی آن می تواند به صلاح شما و فرزندتان باشد . زیرا که آینده ی فرزندان  به تربیت والدین بسیار اهمیت دارد . می توان گفت که محیط در رشد و سلامت و بهداشت روان فرزندان و آینده ی آن ها اهمیت اساسی دارد و والدین برای این که بتوانند فرزندان خود را به خوبی پرورش دهند باید اصول صحیخ تربیت فرزند را آموزش ببینند و امکانات اساسی و مهم برای کودکان خود را تامین کنند و اگر که توانایی آن را ندارند تا زمان کسب توانمندی از بچه دار شدن بپرهیزند . زوجین با قبول کردن نقش والدی تغییر اساسی در زندگی خود را تجربه خواهند کرد و به همین دلیل باید دانش کافی در این زمینه را به دست بیاورند .