طبق نظر روانشناس خانواده وقتی زوجین عصبانی باشند از یکدیگر انتقاد خواهند کرد . این انتقادها زوجین را ناراحت کرده و احساسی شبیه به طرد به وجود می آورند . بهترین دکتر روانشناس خانواده بیان می کند که موقعی که انتقاد از طرف فردی که به او علاقه مند هستید و کسی که نظرات او برایتان مهم است ، انجام می گیرد حتی انتقادی جزئی می تواند بسیار ناراحت کننده باشد . خواه این که این انتقاد درست و به جا باشد یا کاملا اشتباه ، در هر صورت ممکن است احساس کنید که او در مورد شما بد قضاوت کرده و به شما پرخاش کرده است. بر اساس روانشناسی و مشاوره خانوادهاین رفتار باعث می شود عزت نفستان از بین برود و ممکن است حالت دفاعی به خود بگیرید.

مهارت مقابله با عصبانیت و کنترل عصبانیت در زندگی زناشویی

بهترین روانشناس خانواده راهکار های مقابله با همسر عصبانی را در مرکز مشاوره خانواده آموزش می دهد. دکتر مشاور خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو به افراد عصبانی ، راه های ارتباط موثر را آموزش می دهد. روانشناس خانواده خوب به آن ها برای دست یافتن به خواسته ی خود راه های لازم را ارائه می دهد تا بدانند چگونه مذاکره کنند. و قدرت نه گفتن را یاد بگیرند و همچنین متخصص روانشناس خانواده به زوجین نحوه ی جلب همکاری دیگران را آموزش می دهد. متاسفانه وقتی که به خاطر انتقاد طرف مقابل عصبانی شوید نه تنها مشکلی حل نمی شود ، بلکه باعث عصبانیت و انتقاد بیشتر از طرف مقابل خواهد شد.

روانشناسان خانواده عصبانیت را به صورت پرخاشگری آشکار یا پرخاشگری پنهان و منفعل معرفی می کنند و عصبانیت زوج را به عنوان عاملی در تخریب صمیمیت و اعتماد دو جانبه می دانند.

 


مشاوره تخصصی خانواده در بهترین مرکز مشاوره خانواده توسط روانشناس خوب سه واکنش متفاوت پرخاشگری و انفعال و جرات مندی را که زوجین به کار می برند را معرفی میکند.

پرخاشگری : بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده ، اساس رفتار پرخاشگرانه این است که نیاز های شما همیشه درست هستند . معتقید که حق دارید آنچه را که می خواهید به دست آورید و کاری که دوست دارید انجام دهید و توجه نمیکنید که در این راه روی پای چه کسی گام می گذارید. صدای شما ممکن است بلند و گوش خراش یا پایین و به سردی یخ باشد. ممکن است برای رسیدن به آنچه که می خواهید از شوخی ، ترساندن ، ایجاد احساس گناه و تحقیر استفاده کنید.و به همین دلیل نیازمند یادگیری راه های کنترل خشم خواهید بود.

انفعال : اساس واکنش انفعالی این است که نیاز ها و خواسته های شما نسبت به نیاز ها و خواسته های دیگران کم اهمیت ترند . معتقدید که لیاقت ندارید خواسته های خود را مطرح کنید بلکه باید نیاز های خود را کنار بگذارید و فقط به دیگران کمک کنید تا نیاز های آنها برآورده شوند. با دودلی حرف بزنید، ممکن است زیاد تبسم کنید از تماس چشمی اجتناب کنید ، افکار و احساس های خود را به صورت مبهم و غیر مستقیم مطرح کنید ، کم صحبت کنید و برای گفته های خود از دیگران استفاده کنید. ممکن است از این که هیچ کس نمیداند شما چه می خواهید یا به خواسته های شما توجه نمی کنند احساس عصبانیت کنید.

جرات مندی : روانشناس متخصص خانواده اساس جرات مندی را به این صورت معرفی می کند که شما حق دارید به دنبال بر آورده ساختن نیاز های خود باشید و دیگران نیز حق دارند نیاز های خود را پی جویی کنند. هنگام پیگیری نیاز هایتان ، به نیاز ها و احساس های دیگران توجه کنید افکار ، احساس ها و خواسته های خود را به  طور مستقیم و شفاف بیان می کنید و به حرف های دیگران نیز به دقت گوش می دهید ، دوست دارید گفت و گو کرده و به توافق برسید اما نه به بهای از دست دادن حقوق خودتان و دیگران را نیز تحت فشار قرار نمی دهید که از حقوق خود صرف نظر کنند.

یادگیری های لازم در خصوص مقابله با عصبانیت و ایجاد پاسخ های جرات مند به عصبانیت توسط دکتر روانشناس خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو با مدیریت آقای دکتر تابع جماعت و خانم دکتر باقری در جلسات زوج درمانی و مشاوره فردی برای زوجین بسیار مفید و سودمند خواهد بود.