بر اساس گفته ی روانشناس کودکان عصبانیت و پرخاشگری در دوران کودکی تا حدودی می تواند عادی باشد و به تدریج کودک به علت رشد شخصیتی بر خود مسلط می شود. طبق نظر روانشناس کودک ، پرخاشگری کودکان واکنشی انفجاری نسبت به ناکامی و محرومیت است چون کودک توانایی به تعویق انداختن خواسته های خود را ندارد.

دلایل خشم در کودکان

تشخیص دلایل پرخاشگری و خشم در کودکان در مرکز مشاوره و روانشناسی انتخاب نو توسط دکتر روانشناس کودک انجام می شود. طبق نظر متخصص روانشناس کودک  پرخاشگری کودکان می تواند به دلیل احساس رنجش عمیق در کودکان به خاطر بی عدالتی یا تبعیض والدین باشد و یا به علت تضاد های درونی کودک در مقابل عوامل آزار دهنده و احساس عجز و ناتوانی باشد.

مشاور کودکان به رفتار هایی که کودکان در صورت پرخاشگری و خشم نشان می دهند ، اشاره می کند که عبارت اند از:

فریاد کشیدن

گاز گرفتن

خود را به زمین زدن

کتک زدن والدین

شکستن وسایل

فحش دادن و ...

 


 

درمان عصبانیت و پرخاشگری در کودکان

درمان پرخاشگری کودک در مرکز مشاوره انتخاب نو توسط دکتر مشاور کودک انجام می شود. مشاوره کودک در کلینیک مشاوره کودکان برای درمان علت را در خانواده جست و جو می کند. مشاور کودک در مرکز روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب نو به نوع پرورش کودکان دقت می کند زیرا که در مواردی والدین ممکن است اعتدال را در کودکان خود رعایت نکرده اند.

آرام کردن کودکان

دکتر روانشناس کودکان در کلینیک روانشناسی کودکان بهترین راه های آرام کردن کودکان را به والدین آموزش می دهد.  بهترین مشاوره کودک در مرکز مشاوره روانشناسی در جهت اطمینان بخشیدن به کودک کمک می کند و با آنها به شیوه ای منطقی برخورد می کند وروان شناس کودک و روانکاو کودک علت ناکامی را جست و جو کرده و راه های لازم برای رفع این ناکامی ها را ارائه می دهد.