طبق نظر روانشناسان کودکان ، کودکان در مقابل فشار های زندگی واکنش های نسبتا سریع و شدید نشان می دهندو به همان سرعت هم وقتی فشار های زندگی از بین رفت ، بهبود می یابند . از آنجا که کودکان وابسته و متکی به دیگران هستند و در واقع از نظر شخصیتی نارس و نابالغند، لذا در مقابل فشار و ناراحتی تنها کاری که خواهند کرد اختلالات رفتاری است. پس اختلالات رفتاری در کودک وسیله ی بیان اوست.

روانشناسان کودک عقیده دارند اگر کودک سن کمتری داشته باشد در ارتباط با دیگران بیشتر در زحمت بوده و حتی وقتی قادر به تکلم است چون دایره ی اطلاع  بر لغات محدود است و اصولا قادر به درک و بیان مفاهیم کلی نیست و در بیان احساسات خود دچار اشکال است.

 روانشناس کودک چه کاری انجام می دهد ؟

در روانشناسی کودکان به این نتیجه می توان رسید که کودک نمیتواند از احساسات خود مانند ترس ، اضطراب ،احساس محرومیت و شکست صحبت کند و آن ها را به صورت اختلالات رفتاری مانند بی قراری ، امتناع از رفتن به مدرسه ، بهانه گیری و نظایر آن بیان کند. پس بر اساس موارد گفته شده دکتر روانشناس در مرکز مشاوره کودک هر رفتار غیر ارادی کودک را به عنوان واکنشی نسبت به شرایطی که در اطراف اوست در نظر خواهد گرفت. لازم به ذکر است که تظاهرات روانی در کودکان شکل خاص و معینی ندارد و روانشناسی و شناخت کودکان ، طرز درمان شبیه بزرگسالان نیست .روانشناس کودکان در مرکز روانشناسی کودک انتخاب نو با ارائه ی روش های آموزشی و تربیتی صحیح  به والدین مفید و سودمند خواهد بود و راه حل های لازم را به والدین در کنترل واکنش های کودکان و برقراری رابطه درست با کودکان را مطرح خواهد کرد.

 مشاور کودکان به رفتارهایی که کودک ممکن است به عنوان واکنش در برابر محیط نامناسب از خود نشان دهد ، توجه کرده  و این موارد را تشخیص داده و در جهت ایجاد محیط مناسب و سالم به والدین آموزش های لازم را ارائه دهد. البته روانشناس کودک در کلینیک روانشناسی کودکان این نکته را هم در نظر دارد که ناراحتی های خلق و خو ، عادات و رفتار کودکان قطعیت و ثبات ندارد و کودک همیشه در حال تغییر و تحول است.