برای این که روابط بهتری با اطرافیانشمان داشته باشیم باید راه های همدلی و همدردی را بدانیم . یعنی با تمام وجود خود را به جای دیگران بگذاریم و از دریچه ی چشم آن ها نگاه کنیم . همدلی مستلزم صبر و احساس امنیت برای آمادگی به تغییر و یاد گرفتن است . تا از زاویه ی دید آن ها به ماجرا نگاه کنیم و منظور این است که احساس آن ها را درک کنید و ببینید که چگونه به نظر می آید .طبق نظر مشاوران خانواده  ارتباط موضوعی برای اعتماد کردن به دیگران و پذیرفتن آن ها است و همچنین پذیرفتن عقاید و احساسات آن ها است و پذیرفتن این مورد که آن ها متفاوت از دیگران هستند .

آیا دیگران را درک می کنید ؟

ابتدا بفهمید .

ابتدا بفهمید تا فهمیده شوید . به هنگام بر قراری ارتباط با دیگران باید به آن ها توجه کنیم و باید به طور کامل حضور داشته باشیم و بعد از آن باید به همدلی با آن ها رفتار کنیم . و از دریچه ی چشم آن ها به دنیا و اطراف نگاه کنیم . تا زمانی که دیگران متوجه نشوند که شما با آن ها همدلی می کنید اجازه بر قراری ارتباط موثر را نخواهند داد .

فرض بر این بگذارید که دیگران خوب هستند .

ارتباط به خوب بودن دیگران فایده ی زیادی دارد و زمانی که فرض بر خیر خواه بودن دیگران بگذاریم و بر  این بگذاریم که آن ها در حد توان خود ظاهر شوند بر آن ها تاثیر می گذاریم و به آن ها کمک می کنیم که در بهترین حالت خود ظاهر شوند . قضاوت کردن دیگران در بیشتر مواقع به دلیل عدم احساس امنیت در بر خورد با واقعیت ها است . هر طور که با دیگران برخورد کنیم و رفتار کنیم و هر طور که به آن ها اعتقاد داشته باشیم ، آن ها هم متقابلا واکنش نشان می دهند . 

ابراز های صادقانه دیگران را تشویق کنید .

طبق نظر مشاورین تحصیلی در بسیاری از مواقع ابراز های صادقانه دیگران را مجازات می کنیم و آن ها را سرزنش می کنیم و سبب خجالتشان می شویم . و در نهایت فرد در لاک خود فرو می رود و از بر قراری ارتباط با اطرافیان جلوگیری می کند . هر فردی در بر قراری رابطه میل به انتقاد و داوری دارد و در نتیجه این مانعی خواهد بود برای داشتن رابطه ای موثر .

اشتباهات خود را قبول کنید .

زمانی که با کسی رابطه ی ناخوشایندی داریم باید بپذیریم که ما هم مقصر هستیم . وقتی کسی که می رنجد دیگران را مسبب آن می داند . اغلب اوقات برای این که از شر اشتباهات راحت شوید باید عذر خواهی و تقاضای بخشش کنید و هیچ نیازی به دلیل آوردن و توجیه کردن و یا اقدام به دفاع از خود نداریم و فقط عذر خواهی کردن و طلب بخشش می تواند موث واقع شود .

کنار گذاشتن مشاجرات :

به دعوا ها و تهمت ها جواب ندهید و نسبت به آن ها بی اعتنا باشید . زمانی که خونسردانه برخورد می کنید طرف مقابل با نتایج حرف های غیر مسئولانه خود مواجه می شود زمانی که وارد مشاجره می شوید نقطه ضعف طرف مقابل نقطه ضعف شما می شود و با او همردیف می شوید و دچار جواب های اضطرار گونه می شوید . 

اگر احساس توهین می کنید برای رفع آن تلاش کنید .

طبق مطالعات روانشناسی قبل ازدواج اگر کسی به شما از روی عمد یا غیر عمد توهین کرد دو مشکل به وجود می آید . اول که فرد ذهنش درگیر این توهین می شود و دوم این که برای جلوگیری از آسیب بیشتر حالت تدافعی می گیرد . اما در چنین شرایطی بهتر است که خشم را کنار بگذارید و احساسات خود را بیان کنید و این گونه به دیگران احترام می گذارید .

توجه انفرادی :

ممکن است که فرد در بعد شغلی و ارتباط با همکاران بسیار موفق باشد ولی نتواند رابطه ی مناسبی با همسرش بر قرار کند . در چنین شرایطی فرد از افراد مهم اطراف خود غاقل می شود اما ما باید با همسر و فرزندان خود به صورت انفرادی اوقاتی را بگذرانیم و توجه کامل به آن ها داشته باشیم . فراموش نکنید که خانواده و دیگر نزدیکان و روابط شما با آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . 

پذیرفتن :

طبق نظر روانشناسان مرکز روانشناسی خوب قدم اول برای اصلاح و تغییر ، پذیرفتن او به همان شکلی است که هست . داوری ، قضاوت ، مقایسه کردن و بی اعتنایی افراد را در لاک خود فرو می برد . زمانی که کسی را می پذیرید و ارزش او را تایید می کنید ، نیازش را برای دفاع از خود بر طرف می کنید و در نتیجه موقعیت اصلاح و بهبود او را ایجاد می کنید . پذیرفتن به این معنی نیست که نقاط ضعف او را قبول کنید بلکه به این معنی است که ارزش باطنی افراد را قبول کنید و بدانید که هرکسی به طرزی می اندیشد و احساس می کند .