مشاور کودک خوب در مرکز مشاوره علل پرخاشگری در کودکان را بسیار متفاوت می داند و برای درمان پرخاشگری از روشهای متفاوتی استفاده می کند. بسیاری از کودکان پرخاشگری را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود بروز می دهند . درمان پرخاشگری در کودکان مستلزم همراهی مناسب والدین با روانشناس کودک می باشد. از نظر بهترین مشاور کودک پرخاشگری در کودکان معمولا در زمان پیش از ورود به مدرسه افزایش می یابد اگر این پرخاشگری با حملات جسمانی همراه باشد باید حتما از کمک یک روانشناس کودک خوب در مراکز مشاوره استفاده نمود.
در دیدگاه های روانشناسی و مشاور کودک ، چنانچه افراد از کودکی حملات پرخاشگری از خود بروز دهند احتمال آن که رفتارهای پرخاشگرانه از خود در بزرگسالی نیز بروز دهند بسیار زیاد است . نسبت پسران پرخاشگری که به مراکز مشاوره کودک نسبت به دختران بسیار بیشتر است. بر اساس نظر متخصص روانشناس کودک توجه زیاد نشان دادن به پرخاشگری در کودکان باعث تشویق کودک می شود و بی توجهی کردن به این حالت در کودکان بیش از توجه مواثر است.
یکی از عوامل مهمی که در کلینیک روانشناسی کودک بسیار مشخص است وجود پرخاشگری و خشونت در خانواده های کودک پرخاشگر  است . چنانچه خانواده ها در ایجاد رفتار تشویق و تنبیه برای رفتار پرخاشگرانه بین کودکان کوتاهی کنند این رفتار در کودکان ثبات پیدا کرده و این چرخه ادامه پیدا می کند. مشاور روانشناس کودک نه تنها کودکان را نسبت به اعمال خشونت بار بین یکدیگر آموزش پذیر می دانند بلکه رفتار والدین را در بروز اعمال خشونت بار در کودکان بسیار اثر گذار می دانند. والدینی که رفتار های خشونت آمیز همچون ، فریاد زدن ، واکنشهای فیزیکی و.... از خود بروز می دهند فرزندانی با این ویژگی ها خواهند داشت.
بنا بر نظر بهترین مشاوران کودک والدین اصلی ترین الگوی فرزندان می باشند. کودکان رفتار والدین را بازسازی می کنند و حتی در بازی های خود از آن استفاده می نمایند. والدین می توانند با کنترل رفتار های خشونت بار در مقابل کودکان از ایجاد این رفتار در کودکان جلوگیری کرده و با استفاده از تکنیک های روانشناسی که در یک مرکز مشاوره کودکان انتخاب نو آموزش می دهند ، آنها را به سوی آرامش سوق دهند.
روانشناس کودکان خوب اثر گذاری بازی ها و برنامه های تلویزیونی را در ایجاد پرخاشگری کودکان بسیار مواثر می داند. کودکان می بینند ، یاد می گیرند و عمل می کنند. درکی که کودکان از اتفاقاتی که در برنامه های تلویزیونی و بازی ها می افتد بسیار پایین است و بر اساس نظر متخصص مشاور کودک بهتر است کودکان یا کلا در برابر دیدن و بازی کردن با برنامه های خشن کنترل شوند یا به صورت مناسب درباره اتفاقاتی که در این برنامه ها به تصویر کشیده می شود برای کودکان توضیح داده شود .