هر فردی برای این که خوشحال باشد و روابط خوبی برقرار کند و از نظر روانی در وضعیت متعادلی به سر برد ، باید احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشد و این یعنی ما انسان ها باید به خودمان عشق بورزیم و این عشق ورزی به خود ، عزت نفس است . 

چگونه یک فرد می تواند برای خود احترام قائل شود ؟

ما در زندگی روزمره ی خود تصمیم های مختلفی می گیریم و وقتی کاری را برای انجام دادن انتخاب می کنیم که ایمان داریم درست است و احساس خوبی نسبت به خودمان خواهیم داشت و زمانی که کار اشتباهی می کنیم ، احساس گناه ، شرم و ناراحتی می کنیم . این احساسات ، احترامی را که برای خود قائلیم گسسته و عزت نفس ما را نابود می کند . به این نکته نیز باید اشاره کنیم که برای این که انتخاب کنید باید مستقل باشید و به این معنی که باید بتوانید آزادانه خواسته ی خود را عملی کنید ، نه این که مجبور به انجام کاری شوید که درست است . به همین دلیل ، هر موقعیتی که آزادی ما را سلب می کند در واقع به عزت نفس ما لطمه وارد می کند ، زمانی که آزادی ما محدود شود ، توانایی انتخاب کردن ما نیز محدود می شود . همانطور که قابل مشاهده است احساس ازادی و عزت نفس با یکدیگر عجین شده اند . 

طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره ایرانیان وقتی تصمیم می گیرید کار درستی انجام دهید ، احساس رضایت به شما دست می دهد ، زیرا اگر بخواهید خشنود شوید باید شایسته عمل کنید و تنها زمانی که بتوانید با احساس مسئولیت تصمیم بگیرید ، قادر هستید که زندگیتان را تحت کنترل دراورید و برای خودتان احترام کسب کنید و در این صورت است که ، اعمال شما آزادانه خواهد بود و احساس خوشایندی نسبت به خودتان خواهید داشت .

هرگاه فردی به نوعی ، بخشی از قدرت یا اختیارتان را از شما سلب می کند ، عصبانی می شوید . اگر از عزت نفس پایین و کمی برخوردار باشید ، به خودی خود دچار احساس تزلزل خواهید شد . و اگر فردی از راه برسد و آزادی را از شما بگیرد احساس فلاکت و حقارت خواهید کرد . و این دلیل اختلافاتی است که میان افراد به وجود می آید .

بر اساس گفته ی مشاور روانشناس تهرانی هر موردی که به طور مستقیم اهانت آمیز تلقی شود و با گرفتن قدرت شما ، احترامی که برای خود قائلید را در هم بشکند ، شما را وادار می سازد که واکنش منفی از خود بروز دهید . اگر بر خود مسلط و دارای عزت نفس باشید ، با عصبانیت واکنش نشان نمی دهید .علت این امر این است که هر چه عزت نفس فردی بیشتر باشد تحت هرگونه شرایط منفی و ناگواری کمتر عصبانی می شود . عشقی که ما به آن نیاز داریم از طریق احترام به دست می آید . اگر دیگران به ما احترام بگذارند ، این احساس در ما ایجاد می شود که می توانیم به خودمان احترام بگذاریم . زیرا احترامی که به ما می گذارند ، عشق به خود تعبیر می کنیم . عزت نفس و غرور ، هر دو بر پایه ی احترام به خود استوارند . ما باید این نیاز را به طریقی تامین نماییم و اگر نتوانیم خودمان به خود احترام بگذاریم ، از دیگران آن را تمنا خواهیم کرد . 

طبق نظر روانکاو ایرانی وقتی کسی نسبت به ما جسارت می کند یا مارا ناراحت می کند ، اگر عزت نفس پایینی داشته باشیم ، ارزش خود را زیر سوال می بریم و با خشم واکنش نشان می دهیم . به همین دلیل ، فردی که عزت نفس پایینی برخوردار است ، به شدت حساس بوده و نظری که نسبت به خودش دارد متغیر است و بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد . 

علت این که فرد عصبانی می شود این است که به نوعی می ترسد و این ترس از آن جا نشات می گیرد که وی تسلط خود را بر روی برخی از جنبه های زندگی خویش ، از قبیل وضعیت زندگی ، شناختی که نیبت به دنیای خود دارد ، یا تصویری که از خود در ذهن ساخته از دست داده است . خشم ، واکنش نسنجیده ای نسبت به ترس است و در پی خود اختلاف ، دشمنی ، قهر و جدایی را به وجود می آورد . و در واقع این خشم را متوجه منبعی می نماییم که احساس می کنیم می خواهد قدرت را از ما بگیرد و کنترل اوضاع را از دستمان خارج کند . واکنش احساسی ما نسبت به عدم تسلط بر اوضاع ، ترس است . و واکنش ما نسبت به ترس ، تلاشی که غرورمان برای جبران انجام می دهد ، خشم است . ترس ، ریشه ی تمام احساسات منفی از قبیل حسرت ، حسادت و به ویژه خشم است . اما ترس خود از پایین بودن عزت نفس نشات می گیرد و به همین دلیل مردم خشمگین عزت نفس کمی دارند و مشاجره می کنند و لجبازند و بخشنده نیستند . پس برای این که احترام خود را حفظ کنید باید روی عزت نفس خود کار کنید و برای این کار می توانید از طریق تلفن روانشناس در ارتباط باشید .