عوامل زیادی هستند که  تأثیرگذار بر تغییر نگرشها و ارزشهای مرتبط با ازدواج هستند  و مطالعات مشاور قبل از ازدواج  اشاره به این واقعیت دارد که عدم توازن در برقراری این پیوند اجتماعی ازدواج می تواند  آسیب های به  جامعه وارد سازد. مسلماً آنچه شکل دهنده پایه های نظام رفتاری افراد و یا به تعبیری تعیین کننده حدود رفتار افراد است همان ارزشها است.  ارزش ها و نیز نگرش ها  در شکل گیری کنشهای فردی و اجتماعی اهمیت  زیادی داشته و در نتیجه تغییرات ایجاد شده  در ارزشها و نگرشهای نسل جدید به مسئله ازدواج و خانواده تبیین کرد تا آنجا که از این طریق می توان  تفاوت های احتمالی میان،ث ارزش،  نگرش و رفتار را که  ناشی از فشار هنجارهای حاکم بر اکثریت افراد جامعه ، انتظارات نقش سنتی یا علل دیگر باشد . حال به موارد مهم در ازدواج که در  موفقیت آن نقش دارد ، اشاره می کنیم.  

آمادگی

در بحث مرکز مشاوره خانواده اولین شرط برای یک ازدواج موفق، آمادگی طرفین برای ازدواج است آمادگی را میتوان از جنبه های متفاوتی بررسی کرد از لحاظ فیزیولوژیکی آمادگی شامل رشد و تکامل فیزیولوژیکی و سن تقویمی مناسب است از لحاظ اخلاقی تشخیص خوب یا بد بودن نشانه ای از آمادگی می توان گفت . از نظر اعتقادی ثبات در اعتقادات دینی و مذهبی نشانه آمادگیاست. ارتباط اجتماعی یعنی مسئولیت پذیری،  ابراز عقیده، تفکیک دنیای متأهلی و مجردی نشانه آمادگی اجتماعی است.  و از نظر خانوادگی آمادگی به معنای تشخیص جایگاه و اهمیت خانواده میباشد. آمادگی از نظر اقتصادی به معنای داشتن کار سالم و احساس خود کارآمدی در تأمین معیشت و مسئولیت پذیری در اشتغال است. از لحاظ عقلی فردی  که توانایی تفکر و تجزیه و تحلیل و تفکرخلاق را دارد آماده ازدواج است. شناخت ابراز و مدیریت احساسات و همدلی با دیگران نشان آمادگی عاطفی است و در نهایت عملکرد طبیعی جنسی،  میل جنسی ، برانگیختگی و ارگاسم نشانه ی آمادگی جنسی افراد است.

به طورکلی می توان  گفت که میزان رشد عاطفی و فکری تنها به سن بستگی ندارد و کاملا بین افراد متفاوت است  و بین افراد سن یکسانی نیست . طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره آنچه ضروری به نظر میرسد این است که دختر و پسر در شرف ازدواج از نظر طرز فکر و سلیقه تفاوت چندانی با هم نداشته باشند زیرا در این صورت با یکدیگر موافق نخواهند  بود و در حالت کلی تفاوت های بزرگ   مشکلاتی را ایجاد می کند و تا آگاهی در حل آن ها با چالش های رو به رو خواهد ساخت. می توان گفت که  رشد اجتماعی با رشد فکری عاطفی مرتبط است. زیرا فردی که از نظر اجتماعی رشد کرده است بهتر میداند که چگونه با مردم سازش کند و با آنها همکاری کند و از محدودیتهای خود آگاه باشد انتظارات اجتماعی را درک کند و بحرانهای دائمی زندگی را حل کند  از نگاه دیگر بلوغ روانی و رشد اجتماعی و عاطفی سبب میگردد که همسران عیبهای یکدیگر را بپذیرند عیبهای یکدیگر را نبینند عیبهای یکدیگر را نشان ندهند و در موقعیتهای مختلف انعطاف پذیری داشته باشند و واکنش مناسب نشان دهند.

ویژگی های شخصیتی زوجین: 

 ویژگی های شخصیتی از موارد مهم برای آمادگی در ازدواج است از جمله ویژگی های شخصیتی زوجین که میتواند یک ازدواج را موفق کند میتوان به موارد زیر اشاره نمود. 

طبق نظر مشاور قبل از ازدواج مهربان بودن یا همدیگر، چشم پوشی از خطاهای همدیگر از خود گذشتگی دلسوز بودن  از موارد مهمی است که می توان  اشاره کرد  و مورد بعدی خود آگاهی است   که آگاهی از نیازهای فردی و  دانستن اهداف زندگی آگاهی از توانمندی ها و محدودیت های خود . انعطاف پذیری از موارد دیگر است که می توان اشاره کرد و به این معنی است که  ایجاد تغییرات رفتاری در خود متناسب با مراحل زندگی دوری از تعصبات بی مورد تلاش برای رشد و تغییر آمادگی برای تغییر در مواقع ضروریا است و مورد دیگر مسئولیت پذیری که انجام درست وظایف خود و خانواده احساس مسئولیت در برابر همسر احساس مسئولیت در برابر خانواده به وظایف خود عمل کردن و  آگاهی داشتن از وظایف و مسئولیتهای خود در زندگی . مورد بعدی خوش بینی است و یعنی داشتن نگرش مثبت نسبت به زندگی داشتن ،انگیزه و امید نسبت به زندگی و امیدواری و اعتقاد به اینکه مشکلات حل می شوند و صداقت یعنی  دروغ نگفتن به یکدیگر، روراست بودن در امور مختلف زندگی ومشکلات روزمره صداقت در مسائل مالی.

و در نهایت پختگی هیجانی که به معنای آگاهی از عواطف و توانایی کنترل احساسات و ثبات هیجانی،  توانایی ابراز عواطف ، تسلط کافی بر هیجانات است. هر کدام از موارد گفته شده می تواند نقش تعیین کننده در موفقیت رابطه تان داشته باشد به همین دلیل یادگیری آن ها توصیه می شود. 

این مواردی که گفته شد در ازدواج تاثیر بزرگی دارند .به همین دلیل توصیه می شود برای بررسی ویژگی های شخصیتی و سایر موارد از فردی متخصص در مرکز مشاوره  کمک و راهنمایی دریافت نمایید و هرآنچه لازم است را انجام دهید و تصمیم گیری بهتری داشته باشید.