درمان روانکاوی در مرکز روانشناسی و مشاوره انتخاب نو روشی برای کشف معانی و انگیزه رفتار در افراد است . به خصوص عناصر ناهشیاری که بر احساسات و افکار فرد تاثیر می گذارند.فوق تخصص روانکاوی در مرکز تخصصی روانشناسی انتخاب نو با به سطح آوردن خاطرات و احساسات وا پس زده شده توسط آشکار سازی دقیق معانی پنهان مطالب بیان شده فعالیت می کند.


اهداف روانکاوی

فرایند روانکاوی توسط دکتر روانشناس خوب در کلینیک تخصصی روانکاوی انتخاب نو قابل اجراست. هدفی که  دکتر روانکاو در مرکز روانشناسی دنبال می کند به این صورت است که به تدریج فراموشی هایی که ریشه در اوایل دوران کودکی دارند را حذف می کند. در مرکز مشاوره ، فوق تخصص روانشناسی به افراد در جهت فهم دلایل رفتار خود کمک می کند. دکتر روانشناس همچنین  در جهت این که افراد از الگوهای قبلی دست بکشند و الگوهای جدید و انطباقی تری ایجاد کند ، تلاش می کند.

هدف دیگر بهترین روانکاو در مرکز مشاوره روانشناسی این است که بیمار تا حدودی خود را بشناسد و به بصیرت نسبت به خود دست یابد.موارد کاربرد روانکاوی

دکتر روانشناس خوب در تهران در جهت درمان افسردگی توسط روانکاوی تلاش می کند . اهداف درمان مبتنی بر روانکاوی در افراد بستگی به شکل و تظاهرات می باشد که بر اساس آن جهت کلی درمان و اهداف اختصاصی را مشخص می کند . در درمان افسردگی توسط دکتر روانکاو خوب در کلینیک روانشناسی ، هدف تغییر منش یا ساختار شخصیت بیمار است .افزایش اعتماد بیمار در روابط بین فردی ، احساس صمیمیت و... از مواردی است که دکتر مشاور در مرکز مشاوره می تواند کمک کند. 

 روانکاوی توسط متخصص روانکاوی در درمان بسیاری از اختلالات نظیر اختلالات اضطرابی ، تفکر وسواسی و  رفتار وسواسی ،کژکاری جنسی ، حالات افسردگی و ... موثر است.