روانشناس کودک در کلینیک روانشناسی انتخاب نو به والدین کمک می کند تا با آموزش تربیت معقول کودکانی مسئول ، مودب و همراه داشته باشند. از دیدگاه مشاور کودک همراهی مناسب والدین با کودک هم نیاز کودک به توجه والدین را بر طرف می کند و هم باعث می شود تا با ایجاد انعکاس مناسب نسبت به رفتار کودک ، تغییرات مناسبی در تربیت کودک صورت گیرد. روانشناس کودک خوب در عین برسی کودک به مشاوره والدین برای فرزند پروری نیز می پردازد.

چگونه کودک را تربیت کنیم؟

روانشناس کودکان در مرکز مشاوره به نکات کلیدی برای فرزند پروری اشاره می کنند. این نکات کلیدی شامل: احترام به خود و کودک ، دادن حق انتخاب به کودک ، توقع همکاری از کودک و استفاده مناسب از پیامد ها می باشد. بسیاری از والدینی که به مرکز مشاوره انتخاب نو مراجعه می کنند تصور می کنند تمامی انتخاب ها و کنترل کامل کودکان باید با آنها باشد این در حالی است دکتر مشاور کودک بر این اعتقاد است که بهتر است والدین برای کودک محدوده ای مشخص نمایند و در آن محدوده به کودکان اجازه انتخاب دهند ، این کار حس مسئولیت در کودک را تقویت می کند.

مشاور کودک خوب بر این اعتقاد است که وقتی کودک برای مسائل روزمره خود حق انتخاب داشته باشند با رو به رو شدن با پیامد های طبیعی و پیامد های منطقی رفتار کودک اصلاح می گردد. پیامد های طبیعی اتفاقاتی هستند که خود به خود ایجاد می شوند مثلا کودکی که از غذا خوردن سر باز می زند با گرسنگی شب مواجه می شود. اما پیامد های منطقی ، نتیجه انتخابات کودک هستند که توسط والدین اتفاق می افتد مثلا کودک می تواند پس از بازی با جمع کردن لوازم خود اجازه دیدن تلوزیون را به دست آورد و یا با جمع نکردن اسباب بازی ها با پیامد انتخاب خود که عدم دیدن تلوزیون می باشد رو به رو شود.


متخصص روانشناس کودک پیامد را با تنبیه متفاوت می داند زیرا در پیامد والدین به خود و کودک احترام می گذارند و کودک در آن حق انتخاب دارد. پیامد به کودک نشان می دهد که رفتار بدی داشته نه این که بچه های بد است.دکتر روانشناس کودکان بر این مورد بسیار توجه دارند که کودکان در انجام کارهایی که اشتباه است باید متوجه باشند والدین از اعمال آنها احساس نارضایتی دارند و نه خود آنها .

بهترین مشاور کودک در کلینیک مشاوره انتخاب نو به والدین آموزش می دهند چگونه از پیامد ها استفاده کنند. قاطع بودن در عین مهربانی یکی از شیوه هایی می باشد که مشاور روانشناس کودک نسبت به آن تاکید دارد. والدین در عین آن که محکم صحبت کنند اما نباید خشمی در صدای آنها باشد. تا کودک فرصت ایجاد جنجال را نداشته باشد. متخصص مشاور کودک به والدین پیشنهاد می کنند تا کمتر صحبت کنند و بیشتر به عمل بپردازند.

بهترین زمان برای صحبت کردن با کودکان از نظرروانشناس خوب کودک ، زمانی می باشد که کودک آرام می باشد. بهتر است والدین در سخنان خود بیشتر به پیامد ها تکیه کنند و از دعوا یا تسلیم شدن در مقابل کودک به شدت بپرهیزند.