مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

خانواده

چرا احساس والدینی دشوار است ؟

پرورش و تربیت فرزندان با باور های فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی متفاوت افراد در جامعه های مختلف هدایت می شود .