مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر روانشناسی

عوامل اثربخش و مهم برای جلوگیری از یکنواختی رابطه چیست؟

هیجانات در اوایل رابطه بسیار زیاد است و افراد بهترین شکل خود را نشان می دهند و به دلیل بالا بودن میزان هیجان ها به اندازه کافی با یکدیگر در ارتباط هستند.


طبق نظر دکتر روانشناسی پیشینه ی خانواده به چه میزان در موفقیت ازدواج نقش دارد ؟

بیش از 80 تا 90 در صد افکار ، باور ها و احساسات و رفتار های ما در نیمه ی خود آگاه و نا خود آگاه قرار دارد


مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناسی

مرکز مشاوره انتخاب نو با همکاری با بهترین روانشناسان بهترین خدمات روانشناسی را در مرکز مشاوره ارائه می دهند. باید توجه داشت برای ارائه خدمات خاص باید از افراد متبحر و متخصص روانشناسی استفاده نمود.