مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره حرفه ای

8 نیاز اساسی زوجین از یکدیگر چیست ؟

ازدواج تصمیمی مهم در زندگی هر فرد است و افراد باید نسبت به آن بسیار دقت به خرج بدهند


روانشناس

روانشناس به کسی اطلاق می شود که با توجه به اطلاعات تحصیلی و تجربیات درباره مسائل مختلف زندگی افراد می تواند در مراکز مشاوره به آنها کمک کند.


کارگاه مشاوره در کلینیک روانشناسی چگونه برگزار می شود؟

کارگاه روانشناسی یکی از مهمترین بخش های یک کلینیک روانشناسی می باشد، در یک مرکز مشاوره حرفه ای برای آموزش مراجعین نیز بخشی را در نظر می گیرند،


مرکز مشاوره

مرکز مشاوره به مراکزی گفته می شود که خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه می دهند