مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین

اعتیاد به کنترل دیگران چیست و چه اثراتی به همراه دارد ؟

می توان گفت که اگر می خواهند کسی را که به کنترل دیگران نیاز  دارد ، توصیف کنند نام قربانی می نهند