مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین

مشکلات مالی زوجین و حل کردن آن چگونه امکان پذیر است ؟

پول بعضی از رابطه های زناشویی را با مشکلاتی مواجه می سازد .


نکات مهمی که قبل از ازدواج ، با آن واقعیت ها آشنا شوید .

برخی از موارد هستند که به دست آوردن اطلاعات درباره ی آن ها و رو به رو شدن با واقعیت ها با اهمیت می باشد .


نگرانی و اضطراب همیشگی چه مواردی را به دنبال دارد ؟

نگرانی و اضطراب همیشگی اثرات منف بسیاری را به دنبال دارد که در ادامه به توضیح هایی در این خصوص بر اساس مطالعات مشاوران خانواده بیان می کنیم .


چگونه فرزندانمان روابط خوبی با خواهر ها و برادرهایشان داشته باشند ؟

خواهر ها و برادر ها با هم رابطه ی بسیار پیچیده ای دارند و از یکدیگر چیز های زیادی می آموزند .


اعتیاد به کنترل دیگران چیست و چه اثراتی به همراه دارد ؟

می توان گفت که اگر می خواهند کسی را که به کنترل دیگران نیاز  دارد ، توصیف کنند نام قربانی می نهند