مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین خوب

اختلال تورت چیست ؟

فرد مبتلا احساس می کند که تمایل شدید و غیر قابل کنترلی دارد تا صدا یا حرکتی را به اجرا در آورد


شخصیت هیستریونیک چه ویژگی هایی دارد ؟

افراد دارای شخصیت هیستریونیک در موقعیت هایی که در مرکز توجه قرار ندارد ، راحت نیست


آیا عزت نفس بالا باعث خودبینی و خود پسندی می شود ؟

اگر عزت نفس پایینی داشته باشید علاوه بر بد ترین های خودتان روی بدترین های دیگران نیز تمرکز خواهید کرد و با دوستان و اطرافیانتان بد خلقی خواهید کرد