مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانوادگی خوب

زندگی مشترک با فرد تحلیل برنده یا منفعل مهاجم چگونه خواهد بود ؟

اگر بافردی منفعل و مهاجم وارد رابطه شوید همواره خود را در معرض سر درگمی ، گیجی و تردید خواهید دید


ازدواج با فرد عجیب و غریب و غیر عادی چگونه است ؟

اختلال شخصیت پارانويید ، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال به عنوان افراد عجیب و غیر عادی در نظر گرفته می شوند .