مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی تلفنی

علل پزشکی و روانشناسی اضطراب چیست ؟

درباره ی علت اضطراب نظرات مختلفی وجود دارد که می توان به دلیل روانشناسی آن اشاره کرد


آیا من با فردی خودشیفته در ارتباط هستم ؟

هنگامی که رابطه ی زوج متشکل از شخص خود شیفته و فرد عادی است ، فرد خود شیفته به تنهایی مسبب تمام مشکلات به وجود آمده در این رابطه خواهد بود .


اثرات مشاجره های خانوادگی بر روی فرزندان چیست ؟

بدترین موردی که کودک می تواند تجربه کند ، مشاهده ی کتک کاری و پرخاشگری پدر و مادرش است .


طبق نظر دکتر روانشناسی پیشینه ی خانواده به چه میزان در موفقیت ازدواج نقش دارد ؟

بیش از 80 تا 90 در صد افکار ، باور ها و احساسات و رفتار های ما در نیمه ی خود آگاه و نا خود آگاه قرار دارد