تغییر نقش از مجردی به زوجیت اگرچه به عنوان یک پدیده خوشایند و با حداقل پیچیدگی در نظر گرفته می شود اما یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مراحل انتقالی مربوط به چرخه زندگی خانوادگی محسوب می گردد به رغم این که ما امروزه بیش از قبل درباره عوامل موفقیت ازدواج اطلاعات داریم وضعیت ازدواجها هم چنان نابسامان و رو به زوال است. از طرف دیگر بسیاری افراد ازدواج نکردن و مجرد ماندن را انتخاب می کنند. از این رو در سالهای اخیر برای افزایش کیفیت زندگی زناشویی دوام و ثبات ازدواج و انتخاب مناسب و آگاهانه شریک زندگی به آموزش ها و مشاوره های قبل از از ازدواج توجه ویژه ای شده است .

ازدواج یک وابستگی نزدیک فداکاری پایبندی و یک دوست داشتن قوی نسبت به یکدیگر ارائه می دهد و به یک حس جنسی ارائه ی فضا به یکدیگر و فرصت هایی برای رشد هیجانی، افزایش منابع هویت و عزت نفس نیاز دارد. بر طبق این تعریف ازدواج یک پیوند سودمند برای هر دو طرف درگیر در حیطه های فیزیکی هیجانی به روش اجتماعی است ازدواج به عنوان یک پیوندی که باعث افزایش زندگیهای فردی و اجتماعی افراد میشون دیده میشود و یکی از بزرگترین تصمیم هایی که یک فرد در دوران زندگی اش می گیرد ازدواج است 

ارزش های ازدواج

طبق نظر روانشناس ازدواج ازدواج و انتخاب همسر یکی از مهمترین اتفاقات زندگی هر شخص می باشد و به مثابه پیوندی محکم و هدفدار بین زن و مرد است که از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد به عبارت دیگر چرخه ای از علت ها وجود دارد که انتخاب همسر و معیارهای انتخاب فرد مورد نظر افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. انتخاب اولیه شرط مهمی برای ازدواج است و ازدواج مرحله ای از زندگی می باشد که پس از آن فرد به رشد و تحول می رسد .

بخش مهمی از فرایند ازدواج و انتخاب همسر تحت تأثیر میراثی می باشد که هر یک از زوجین از خانواده اصلی خویش می آورند، همچنین چگونگی ترک خانواده هایشان در این بین نیز تأثیر مهمی دارد. اخذ تصمیم مناسب و کارآمد جهت تشکیل خانواده بسیار مهم است چرا که موفق بودن یا نبودن زندگی خانوادگی تحت تأثیر این تصمیم می باشد.

مشاور خانواده می گوید یک ازدواج رضایت بخش می تواند پیش بینی کننده رضایت از زندگی و خانواده باشد. به عبارت دیگر سلامت جامعه و خانواده تحت تأثیر رضایت افراد از ازدواجشان قرار دارد ازدواج سبب می شود که در جریان یک قراداد جدی برای بودن کنار یکدیگر بستری شایسته برای پروراندن و اجتماعی شدن نسلی از اعضای جامعه تشکیل شود و هنجارها و ارزش هایی ادامه یابند که ازدواج متمایل به برآورده ساختن آنها است. دیدگاه فرد پیش از ازدواج نسبت به ازدواج تعیین کننده ارزشها و ملاکهای انتخاب او در این زمینه است و تا اندازه ای یکی از سازه های پیش بینی کننده زندگی موفق و به تبع آن رضایت زناشویی میباشد بنابراین بررسی سازه های اثرگذار در تشکیل این ارزشها مهم می باشد، چرا که پیش بینی کننده عوامل تأثیرگذار رضایت زناشویی می باشند.برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.

برخی افراد ملاک خود را در ازدواج مبتنی بر عشق و برخی تأمین نیازهای مادی جسمی، عاطف و هیجانی و برخی ترکیب همه این ها می  دانند به نظر میرسد ارزشهای ازدواج در خلق تصویر ایده آل از همسر نقش پررنگی دارند. پژوهشها نشان میدهند که دختران و پسران با گذشت زمان دچار شک و تردیدهایی در انتخاب همسر می شوند که بخشی از آن مربوط به دگرگونی ارزش ها و تحریف های شناختی و نوع طرحواره ها و تأثیرهای آنها بر تغییرات معیارهای انتخاب همسر در نزد جوانان است  و بخش دیگر مربوط به انتظارهای غیرواقعی و ناکارآمد است که در قالب ملاکهای انتخاب همسر مطرح می شود .

طبق نظر روانشناس ازدواج نظریه های گوناگونی در ارتباط با شکل گیری ارزشها و تصویر ایده آل از همسر وجود دارد. نظریه همسر ایده آل بر این فرض بنا شده است که افراد براساس تجربیات دوران کودکی تخیلاتی در خصوص آنچه دوست دارند همسر ایده آلشان داشته باشد در ذهن تصویرسازی میکنند. ترکیب ارزشها و تصویر همسر ایده آل بیان می کند که فرد ارزش های اساسی که دارا است را به فرد کامل یا ایده آل فرافکنی می کند به این صورت میتوان از طریق نظریه ارزش ها نظریه همسر ایده آل را تبیین نمود واژه همسر ایده آل  به منظور بیان تصوری که جوانان از ویژگی های فرد مورد نظرشان جهت ازدواج در ذهن خود می سازند، بهکار می رود.

مشاور خانواده می گوید شواهد موجود نشان می دهد که تصور از همسر ایده آل، فرد را در انتخاب همسر راهنمایی میکند و باعث میشود که فرد با کسی که این صفات ایده آل را دارا میباشد و یا وی چنین می پندارد ازدواج کند. تصویر همسر ایده آل در برگیرنده صفاتی است که فرد آرزو می کند دارا باشد، اما می داند که فاقد آن صفات است. آنگاه که دو نفر با هم ازدواج می کنند هر کدام خود ایده آلی را به دیگری نسبت می دهد. البته واضح است که هیچ یک از آنها همیشه دارای ویژگیها و صفات منتسب نیستند مقایسه تصور از همسر ایده آل با ویژگی های تصور کننده در میان افراد مجرد و افرادی که به عقد همدیگر در آمده اند، الگوی کاملا متفاوتی از مناسبات را نشان می دهد. از اینجا میتوان به این نتیجه رسید که تصور از همسر ایده آل در طول زمان و در جریان برخورد با افراد زیادی از جنس مخالف متحول میگردد و این تصور بیشتر محصول تجربه های قبلی و فعلی فرد می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.