مطالعات اینیاگرام نشان داده است که نه نوع شخصیت متفاوت وجود دارد و از دوران کودکی به یکی از ان ها جذب می شویم و تصمیم می گیریم با محیط خود هماهنگ شویم این ۹ نوع شخصیت از دیدگاه بهترین مرکز مشاوره عبارت اند از:

 انسان چالش گر :

این افراد دوستانی عالی و رهبرانی استثنایی هستند و قهرمان کسانی هستند که قادر به مبارزه برای خودشان نیستند ان ها دارای هوش شهامت و توانایی انجام دادن کارهایی هستند که به باور دیگران شدنی نیستند. و ان ها اموخته اند که در زمان مناسب از قدرت استفاده کنند و توانایی همکاری با دیگران را دارند و اسیب پذیری را می فهمند و مواقعی از ان استفاده می کنند. 

در بحث مشاوره خانواده این دسته از افراد اگر نا سالم باشند همواره به این فکر می کنند که قرار است به ان ها  خیانت شود و بسیار مظنوند به دیگران مشکوکند و به سختی به دیگران اعتماد می کنند. و اگر مورد بی عدالتی قرار بگیرند انتقام می گیرند و باور دارند که می توانند واقعیت را تغییر دهند و قوانین خود را وضع کنند. و انتظار دارند دیگران هم از ان ها  پیروی کنند.

انسان صلح طلب:

ان ها دیدگاه های سایر انسان ها را می بینند ‌و برای ان ها ارزش قائلند و خود را به ظاهر می توانند با دیدگاه های سازش نا پذیر سازگار کنند ان ها انسان های از خود گذشته ای هستند و بسیار انعطاف پذیر و فراگیرند. و این نوع شخصیت ها به ندرت به شیوه دیدن و انجام دادن کار ها به روش خود می چسبند و اموخته اند بر اساس اولویت های درست تصمیم گیری کنند. و روحیه بخش هم هستند. 

طبق نظر مشاور روانشناس اما افراد ناسالم در این دسته مشکل تصمیم گیری دارند و بیش از اندازه وابسته می شوند برای کاهش اندوه و خشم به رفتارهای رخوت اور روی می اورند. از ان جا که تلاش می کنند به چنین توهمی که همه چیز خوب و اوضاع رو به راه است دامن بزنند احتمالا بین اکراه و خصومت اشکار در نوسان است. 

انسان کمال گرا:

این افراد به زندگی توان با خدمت و صداقت متعهد هستند و انسان هایی متوازن و مسئولند و قادر هستند عیب های خود و دیگران را ببخشند. ان ها منضبط هستند و نسبت به فرایند های ارام برای بهتر شدن اوضاع صبورند.

از طرفی افراد ناسالم در این دسته بر نواقص کوچک متمرکز هستند و تنها تسکین ان ها سلطه مقتدارنه است.

انسان یاری رسان:

بر اساس دیدگاه بهترین مرکز مشاوره این دسته از افراد اغلب می توانند نیاز ها و احساسات خود را بدون وحشت از دست رفتن روابطشان بیان کنند. ان ها در مورد خوب دوست داشتن و مراقبت از دیگران خوب  عمل می کنند و خوشحال و ایمن و دارای مرزبندی های مناسب هستند و می دانند که  چه کارهایی را باید انجام دهند و چه کارهایی را انجام ندهند و ان ها فضای امن و راحتی برای دیگران  ایجاد می کنند و بسیاری از افراد دوست خوب خود می دانند . ان ها با محبت و دوست داشتنی هستند و خود را به خوبی با شرایط در حال تغییر سازگار می سازند و از خود اگاهند.

 امامشاوره خانواده نشان داده است که افراد ناسالم در این دسته انسان هایی وابسته هستند و تمایل دارند دوست داشته شوند و در این راه هر جایگزینی مانند قدردانی ، هم نشینی و روابط سودگرایانه را می پذیرند و انسان هایی نا  امن و عوام فریب هستند و نقش فدایی را بازی می کنند.

انسان بازیگر:

این افراد از این هدف که صرفا خوب جلوه کنند پارا فراتر گذاشته اند و در این مسیر حرکت می کنند که به خاطر کسی که هستند و نه دستاوردهایشان شناخته و‌دوست داشته شوند. ان ها هنوز دوست دارند که هدف تعیبن کنند چالش کنند و مشکل را حل کنند ولی ارزشی که برای خود فائل هستند به این موارد مرتبط نمی شود. اما افراد ناسالم در این دسته شکست را پذیرفتنی نمی دانند و موضوعی که موجب می شود نتوانند اشتباهات خود را بپذیرند و به گونه ای رفتار کنند که گویی نسبت به دیگران برترند. این افراد شیفته توجه هستند و درباره خود و کارهایی که کرده اند داستان هایی سرهم کنند و وجهه خود را حفظ کنند. 

انسان رمانتیک:

طبق گفته مشاور روانشناس این افراد از طیف عاطفی قابل توجهی برخوردارند و بر اساس هر احساسی که دارند عمل و صحبت نمی کنند و عمیقا  از لحاظ عاطفی صادق و با زیبایی مرتبط و هماهنگ ههستند.

افراد ناسالم در این دسته تمایل به بریبکاری دارند و دوست دارند نقش قربانی را ایفا کنند تا رابطه شان را حفظ کنند و زمانی که خود را با دیگران مقایسه می کنند احساس کمبود می کنند و در نتیجه بیشتر خود را تحقیر می کنند . 

انسان کاوشگر :

این دسته از افراد درباره همه  چیز دیدگاه بلند مدت دارند و بین مشاهده و مشارکت توازن متناسبی  برقرار می کنند و به راحتی با دیگران تعامل می کنند و بی طرفی واقعی را به نمایش می گذارند 

افراد ناسالم در این دسته دوست ندارند به دیگران وابسته شوند و دارای شخصیتی تدافعی هستند که درگیر موضواعاتی همچون امنیت استقلال و حریم شخصی هستند. و ان ها درگیر باور کافی نیست هستند و و اغلب هم این شیوه از تفکر قضاوت گرایانه بدبینانه و کنایه امیز است. وقتی در گردهمایی ها شرکت می کنند از دیگران فاصله می گیرند.

انسان وفادار 

این دسته از افراد اموخته اند که به تجربیات خود در زندگی اعتماد کنند و بسیار منطقی فکر می کنند و صادق و وفادار و فابل اعتماد هستند اما افراد ناسالم در این دسته در هر جایی خطر می بینند و باور دارند جهان عادلانه نیست و هیچ کس قابل اعتماد نیست و حتی ممکن است به که به خودشان هم باور نداشته باشند.

انسان خوش گذران:

این دسته از افراد در زمینه ایجاد خوشبختی تلاش می کنند و سرمایه گذاری می نمایند و طیف کاملی از روابط انسانی را پذیرفته اند و درد و نامیدی را در زندگی خود پذیرفته اند و از ان ها اجتناب نمی کنند . اگر در فضای سالم قرار بگیرند مفرح ماجرا جو هستند ولی افراد ناسالم در این دیسته محیط و خود  خود را نا کافی می بینند و برای خودشان احساس تاسف می کنند و بی پروا هستند و دست به خطر های بزرگ می زنند و بیشتر در خطر اعتیاد قرار دارند.