کلینیک نوروفیدبک انتخاب نو به برگزاری جلسات مشاوره و جلسات نوروفیدبک به صورت تخصصی می پردازد. نوروفیدبک خود تنظیمی می باشد که به کمک ثبت امواج مغزی انجام می گیرد. دکتر نوروفیدبک از طریق الکترود هایی که به نقاط خاص سر وصل می کند می توانند امواج مغزی فرد را در شرایط های گوناگون ثبت نمایند. این شرایط مختلف را مشاور نوروفیدبک از طریق نشان دادن فیلم های مختلف به مراجع برایش ایجاد می کند، تاثیری که نمایش فیلم ها بر ذهن افراد دارد شبیه سازی موقعیت های مختلف زندگی افراد و احساسات مشابه می باشد.

نوروفیدبک و بیوفیدبک یکی از حیطه های علوم مغز می باشد که روانشناس از طریق آن و تغییراتی که افراد با ذهن خود می توانند به عملکرد بازی ها دهند، آنها را آموزش می دهند تا ذهنشان در شرایط مختلف واکنشی مشابه نشان دهد. با توجه به آنچه گفته شد باید توجه کرد که افراد باید در تعداد جلسات نوروفیدبک که متخصص نوروفیدبک تشخیص می دهد شرکت نمایند و ول کردن جلسات نوروفیدبکیا بر طبق برنامه مشاور در جلسات شرکت نکردن احتمال بی اثر کردن تمرینات را دارد.

در بسیاری از موارد نوروفیدبک در بهترین کلینیک های روانشناسی جایگزین مناسبی برای دارو درمانی یا مشاوره می باشد اما باید توجه داشت همیشه این گونه نیست گاهی یک روانشناس مشاوره با برسی شرایط و جواب تست های روانشناسی می تواند به این نتیجه برسد که درمان نوروفیدبک مناسب برای یک مراجع است. در مراکز مشاوره معمولا برای درمان بیش فعالی ، درمان افسردگی ، افزایش حافظه و یادگیری از جلسات نوروفیدبک استفاده می شود. متخصص نوروفیدبک برای هر کدام از موارد ذکر شده یک نوع برنامه خاص درمانی را به مراجع ارائه می دهد.تا کنون هیچ عوارضی برای استفاده افرادی که تحتدرمان نوروفیدبک قرار داشته اند گزارش نشده ، این در این شیوه بدن نه مورد حجوم مواد شیمیایی قرار می گیرد و نه اشعه ای وارد بدن می شود، دستگاه نوروفیدبک صرفا با ثبت امواج مغزی که به صورت زیستی می باشد عمل می کند. قدرت کنترل ذهن و عملکرد های ذهنی، قدرتی می باشد که از طریق تمرینات نوروفیدبک قابل آموزش و افزایش است.

در یک مرکز مشاوره خوب همواره به برگزاری جلسات نوروفیدبک اهمیت زیادی می دهند. بسیاری از مراجعین مرکز مشاوره نوروفیدبک را دانش آموزان ، دانشجویان و افرادی تشکیل می دهند که برای کار و فعالیت خود نیازمند تمرکز و توجه زیادی دارند. در گذشته جلسات یوگا و بسیاری از مرتاض ها تلاش می کردند تا به این توانایی از طریق تمرکز زیاد دست یابند و امروزه با کمک نوروفیدبکدر مرکز مشاوره دستیابی به این توانایی بسیار راحت گشته است.