افراد افسرده با تکرار مرتب این که فردی ملال انگیز و شکست خورده هستند، خود را از نظر احساسی بیمار می کنند و کیفیت زندگی شان را ویران می کنند. طبق مطالعات مشاوره قبل از ازدواج توجه داشته باشید که نگرش منفی نسبت به محیط پیرامون خود و سیاه دیدن زندگی شخص را به طرف افسردگی سوق می دهد. 

کنار آمدن با افکار منفی:

بهترین بخش روش شناخت درمانی این است که شخص خود را از روی میل و رغبت برای عملی آماده می کند و روش هایی به کار می گیرد که مستقیما به رفع افسردگی کمک می کند. 

افکار خود جوش:

بر اساس نظریه بک افکار خود جوش افکاری هستند که کمابیش نا خواسته در بخش آگاهی ظاهر می شوند . آن ها به سرعت در درون و بیرون مرکز تمرکز ذهنی انسان جرقه می زنند. اگر محتویات این افکار چشم انداز منفی در زندگی باشد، که اغلب همین طور است، و مانند سم روانی است و این سم در سراسر شخصیت انسان منتشر و منجر به حالت افسردگی می شود. چون این افکار نقش مهمی در افسردگی انسان بازی می کنند و به همین دلیل خوب است که ان ها را بشناسید و شما می توانید با شناخت بعضی از مشخصات کلیدی افکار خود جوش، آن ها را بشناسید. 

1.افکار خود جوش تعریف شده هستند و در واقع به شکل جملاتی ظاهر می شوند که شما قبلا آگاهانه در ذهنتان جای داده اید. آن ها واقعا حرفی برای گفتن ندارند .

2.آن ها مستقل هستند و زندگی مخصوص به خود دارند و دعوت نشده رخ می دهند. آن ها از قسمت نیمه آگاه تجارب انسان می ایند.و مختصرا وارد زندگی آگاهانه انسان می شوند . دوباره به بخش نیمه اگاه انسان برمی گردندو در انجا خود را مجهز به حرکت ناگهانی به جلو می کنند و بعد وارد دیای آگاه ما می شوند. 

3.افکار خود جوش ظاهرا شکل حق به جانب و موجه افکار شما هستند و آن ها در سطح به نظر شما واقعی می آیند و شما آن ها را درست ارزیابی شده فکر می کنید . می بینید. از این جهت افکار خود جوش نادرست و زیان آور هستند.

4.افکار خود جوش شخصی هستند و آن ها افکار خود شما هستند نه مربوط به دیگری. در نتیجه آن ها منجر به تمرکز در حالت ها و اشخاصی می شوند که سهم بیشتری در زندگی شما دارند. هر چند افکار خود جوش  به نام فکر و خیال نامیده می شوند، ولی آن ها واکنش شرطی ذهنی هستند، که یک محرک به آن ها تلنگر می زند  و سپس آن فکر بخ تنهایی حلقه های واکنشی غیر قابل پیش بینی ایجاد می کند. در نتیجه شما همان افکار خود جوش را برای روز ها و روز ها خواهید داشت و اگر این افکار به صورت منفی باشند، که اغلب به همی شکل هستند و شما را به طرف افسردگی مزمن و مقاوم سوق خواهند داد.

چگونه به لفکار خود جوش غلبه کنیم؟

امکان دارد که خیلی زود فراموش کنید که افکاری داشتید ولی با وجود این آسیب اتفاق افتاده و بر خلق شما تاثیر گذاشته است. به همین دلیل غلبه بر افکار خود جوش بسیار مفید است و برای انجامش نیاز به تله دارید و می توانید بنویسید که بسیار موثر است.

طبق مطالعات مرکز مشاوره خانواده هر وقت این افکار به شما حمله کرد آن ها را به خاطر بسپارید و در اولین فرصت بنویسید. 

مبارزه با افکار خود جوش:

زمانی که بر افکار خود مسلط شدید می توانید آن ها را با منطقی روشن ارزیابی کنید. آن ها با تحلیل منطقی از بین می روند و اهمیت خود را از دست می دهند و باعث افسردگی نمی شوند. برای مبارزه با افکار خود جوش روش الیس موثر است:

1.موضوغ الف است و در مورد رویداد های فعال است و همان مواردی است که می بینید و می شنوید یعنی احساسات واقعی و این خارج از خود است.

2.موضع ب است این موضع در مورد باور داشتن رویداد ها و وقایع است باور در درون خود است. الیس باور هایی را که مشکلات هیجانی ایجاد می کنند باورهای نامعقول هستند.

3.موضع پ است و این موضع نتیجه ی باورهاست.دستاورد این موضوع یک دستاورد هیجانی است. اغلب افراد در موضع پ متوقف می شوند و به سمت افسردگی سوق پیدا نی کنند. آن ها غمگین هستند و احساس می کنند خلق و خویشا اصول باورشان را توجیه می کند. الیس می گوید که موضع پ قابل درک است و آن عبارت است از اریابی موضغ الف. یعنی رویداد های فعال است ولی به هر حال خودش یک رویداد نیست. به این ترتیب باور به وسیله ی یک فکر خودکار شکل می گیرد و تابع اصلاح و تغییر است. این موضع می تواند خلق و خو را به طرف مثبت تغییر دهد و اصلاح کند. بر اساس موضع ب ، الیس موقع ت را مطرح می کند . این موصع در ارتباط با برداشت های نا معقول و نادرست است. واقعیت این است که شخص می تواند با یک عمل ارادی و دلخواه جریان افکارش را بررسی کند و آن را تحت کنترل و نفوذ خود در آورد.

تغییر در شناخت:

تغییر در شناخت روش هایی است که افکار شما را منحرف می کند و این انحراف به نوبه ی خود مخالف و مغایر با حالات خلقی شماست. تعدادی از تغییر های عمده شناخت مانند مطلق نگری، عمومیت دادن بیش از حد،بزرگنمایی، باید ها، برچسب زدن به خود، است که باید جایگزین افکار را به عنوان مهارت شناختی به کار بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مراکز مشاوره در ارتباط باشید و درمان های لازم را از سوی افراد متخصص دریافت نمایید و حال خوب را تجربه کنید.