تحقیقات گسترده روانشناس مشاور نشان می دهد باورهای مخرب  مواردی هستند که نگرش ها و ارزش های  شخصی شما آسیب پذیری های روانی شما را مشخص می سازند و پس از آنکه باورهای مخرب و علیه خود را شناسایی کردید دقیقا می دانید چرا ناراحت می شوید و چه زمانی در آینده ناراحت خواهید شد.


بر اساس مطالعات بهترین مشاور خانواده باورهای مخرب علیه خود از دو گونه اند: باورهای مخرب فردی و باورهای مخرب میان شخصی

براساس باورهای مخرب فردی به خود می گویید برای این که با ارزش به حساب آیید باید شخصیت خاصی داشته باشید یا کار به خصوصی انجام بدهید. به خود می گویید برای اینکه شاد و خوشبخت باشم باید به فلان موفقیت برسم و یا فلان شخص به من مهر بورزد. در ادامه  به برخی از این باورهای مخرب از دیدگاه مطالعات کلینیک روانشناسی اشاره  می کنیم.

کمال طلبی:  معتقدید همیشه باید عالی و بی کم و کاست .باشید. هرجا و هرگاه شکست بخورید و یا از هدفتان فاصله بگیرید به خود می گویید به آن خوبی ای که باید باشید نیستید.

 کمال طلبی ادراکی:  طبق نظر روانشناس مشاور فکر می کنید باید همه را تحت تأثیر قرار بدهید تا آنها شما را بپذیرند و دوست بدارند. فکر می کنید اگر دیگران گمان کنند که عیب و ایرادی در شما وجود دارد به شما احترام نخواهند گذاشت.

اعتیاد به موفقیت:  مبنای عزت نفس خود را به هوش استعداد، موفقیت و بهره وری خود نسبت می دهید

اعتیاد به تأیید شدن:  فکر می کنید برای اینکه ارزشمند باشید باید دیگران شما را تأیید کنند. و هرگاه کسی از شما انتقاد کند حالت تدافعیپیدا می کنید

باورهای مخرب میان شخصی منجر به تعارض با دیگران می شود. اینها معمولا انتظاراتی هستند که در روابط صمیمانه خود از دیگران دارید به چند نمونه از دیدگاه بهترین مشاور خانواده زیر توجه نمایید:

 

 سرزنش:  خود را بی گناه می دانید و کسی را که نمی توانید با او به سازش برسید، تقصیر کار قلمداد می کنید

حقیقت:  معتقدید که حق با شماست و طرف مقابل اشتباه می کند. 

حق به جانب بودن:  معتقدید که دیگران باید به گونه ای که شما می پسندید ظاهر شوند و با شما رفتار کنند.

 اعتیاد به عشق : معتقدید که خوشبختی واقعی زمانی دست می دهد که کسی شما را دوست داشته باشد.

 مطیع و فرمانبردار:  معتقدید که باید خواسته ها و توقعات دیگران را برآورده سازید حتی اگر در این میان علیه خود کاری صورت دهید. گمان شما این است که تنها در این صورت مورد مهر و محبت دیگران واقع می شوید

خودشیفتگی ادراکی:  معتقدید کسانی که به شما توجه دارند خود محور و سلطه جو هستند. فکر می کنید هرگز نمی توانید احساسات و نظرات خود را با آنها در میان بگذارید زیرا با نظر شما مخالفت می کنند. 

فوبیای اختلاف و تعارض:  معتقدید که خشم تعارض و نبود توافق با سایرین خطرناک است و باید هر طور شده از آن فاصله گرفت خیلی ها  به تفاوت میان اندیشه منفی و یک باورعلیه خود توجه ندارند اما این در واقع بسیار ساده است باورهای علیه خود همیشه وجود دارند اما افکار منفی تنها وقتی ناراحت هستید جلوه می کنند.

به این منظور یکی از راه حل ها روش مبتنی بر محبت است. 

اغلب ما براساس یک معیار دوگانه رفتار می کنیم.  وقتی ناراحت هستیم  خود را مورد انتقاد قرار می دهیم. اما اگر درباره همین مسئله با یکی از دوستان نزدیک خود حرف بزنیم بسیار مهربان تر و عینی تر صحبت می کنیم وقتی از روش معیار دوگانه استفاده می کنید به این نتیجه میرسید که روش معیار دوگانه را به کنار بگذارید و با همه انسانها و از جمله آنها خودتان با یک معیار که مبتنی برمهر و محبت باشد گفت و گو کنید.

بر اساس کلینیک روانشناسی وقتی مضطرب یا افسرده هستید، ذهنتان اغلب پر از اندیشه های منفی درباره خودتان و زندگیتان می شود و ممکن است به خودتان بگویید که آدم خوبی نیستید همه چیز را خراب کرده اید و اینکه شرایط هرگز تغییر نخواهد کرد. 

ممکن است به این نتیجه برسید که با یکی از دوستان نزدیک خود این گونه صحبت نمی کنید چون ظالمانه است. از این گذشته این اندیشه ها واقع بینانه هم نیستند. در این صورت از خود بپرسید که به دوستتان چه می گویید بعد از خودتان بپرسید آیا مایلید با خود به همین طرز محبت آمیز حرف بزنید. باید معیار های سخت گیرانه را کنار لگذارید و خودتان را با ان ها شکنجه نکنید.  این که توقعات بزرگ و غیر منطقی از خود داشته باشید حال شما را بد تر خواهد کرد پس با خودتان مهربان باشید و اثر بزرگ‌ ان را در زندگی تان ببینید.