عزت نفس در همه ی عملکرد های زندگی تاثیر دارد  و از مهم ترین ان ها می توان به عزت نفس در روابط اشاره کرد از این رو در ادامه به توضیحات کامل تری می پردازیم.

اجزای تملک نشده ی خود

یک گفته قدیمی با ارزش بیان می کند آنچه بیش از همه در دیگران از آنها نفرت داریم همان چیزهایی هستند که در وجود خودمان مورد تنفرمان است. معمولاً ما وجود چیزهایی را در وجود خود نادیده می گیریم تا دچار شرم از بابت آنها نشویم. ابعاد تملک نشده از خود راهبردی رایج برای مقابله با شرم بالقوه است که متأسفانه این راهبرد مشکلات بیشتری را در رابطه ی صمیمانه موجب خواهد شد بسیاری از تهدیدهای عزت نفس از موقعیت هایی سرچشمه می گیرد که در آن ها یک همسر در حال واکنش به یک بعد تملک نشده از خودش است که به برخی از تجربه های دردناک گذشته مربوط می شود مطالعات مرکز روانشناسی می گوید این واکنش می تواند هر نوع رفتاری باشد ممکن است فرد ناخنهای خودش را بجود و یا ریخت و پاش کرده یا به طور وسواس گونه به تمیزی اهمیت دهد و از این قبیل موارد افرادی که دوست ندارند به هیچ وجه آشکار شود که دارای برخی صفات و ویژگی های خاص هستند هر زمان که این نیاز برآورده نشود دچار شرم می شوند تا زمانی که یک همسر تشخیص ندهد .


بناسازی عزت نفس و ارزش غرور

طبق نظر مشاور خانواده به طور کلی وقتی که افراد دارای نسخه های غرور در مورد خود هستند احساس بهتری نسبت به خود داشته و کمتر در برابر دیدگاه های دیگران در مورد خود آسیب پذیر یا تأثیر پذیر خواهند بود. برعکس افراد فاقد نسخه های غرور در مورد اینکه از نظر دیگران چگونه به نظر برسند آسیب پذیری بیشتری دارند، معمولاً دفاعی برخورد می کنند و در قبال پذیرش نقایص خود و مسئولیت در قبال آن دچار مشکل هستند با این حال صرف تمرکز انحصاری بر نسخه های غرور موجب ایجاد عزت نفس مطلوب نخواهد شد. تمرکز یک جانبه بر نسخه های غرور وغفلت از حیطه های دچار مشکل خود فقط عزت نفس کاذب را به دست خواهد داد؛ بنابراین همانقدر کخ ایجاد نسخه های غرور دارای اهمیت است برخورداری از دیدگاه جامع و همسان در مورد خود که همچنین شامل اجزایی باشد که ممکن است مورد انکار واقع شوند نیز مهم است. مشاور روانشناس می گوید منابع غرور با هم متفاوت هستند برای برخی شغلی پردرآمد و برای برخی ورزش  و یا هنر ، منبع غرور است با این حال بسیاری از افراد از بابت دارایی های خود یا ویژگی های ذاتی شان را نمی بینن‌. در واقع همه چیز هست به جز عزت نفس و مطالعات نشان می دهد  که فرد باید همان چهره ای را از خود نشان دهد که واقعاً هست اما این کار برای فردی که خودش را دوست ندارد مشکل است؛ 

عزت نفس در رابطه

مشاور خانواده می گوید عزت نفس فقط شامل عواطف معطوف شده به خود نیست بلکه دیدگاهی مرکب در مورد خود است که با مجموعه ی منسجم از نسخه های دارای بار عاطفی همراه است. عزت نفس مجموعه ای از هیجان های مرتبط با خود  است. در روابط صمیمانه  زوج ها دسترسی بسیار بالایی به هیجان های معطوف به خود یکدیگر دارند که باعث می شود آن ها بر عزت نفس یکدیگر اثرگذاری قوی داشته باشند. اگرچه عزت نفس از درون خود فرد سرچشمه می گیرد و دیدگاه منفی از جانب دیگری نمی تواند بر فردی که از عزت نفس سالم و مبتنی بر واقعیت برخوردار است اثر سوء چندانی داشته باشد اما متأسفانه بسیاری افراد از چنین عزت نفسی بی بهره اند. 

می توان گفت که  افراد دارای عزت نفس متوسط می توانند از دیدگاه های مثبت همسران خود برای پررنگ کردن عزت نفس خود بهره برند، اما این قبیل تقویت ها گذراست. یک دیدگاه مثبت مقطعی نمی تواند به طور بنیادین عزت نفس دیگری را بیمه کند. دیدگاه مثبت پایدار از جانب دیگری می تواند تأثیری سودمند داشته باشد و لیکن وابستگی به دیدگاه دیگری برای تأمین عزت نفس خود دارای مشکلات فراوانی است  و بهبود عزت نفس در نهایت کار خود فرد است کاری که هر یک از ما در زندگی با آن روبه رو هستیم و مسئولیت عزت نفس هر فردی بر عهده ی خودش است و برای داشتن عملکرد موفق در زندگی و رابطه و خانواده و همچنین تحصیلی و شغلی لازم و ضروری است. اما در این میان تربیت والدین بر فرزندان در ایجاد عزت نفس بسیار اهمیت دارد و از عوامل بسیار مهم خانواده است از طرفی همسران نیز در این میان نقش مهمی دارند.  همانطور که گفتیم دیدگاه های مثبت همسران نیز مهم هستند و زمانی که منفی باشد و به طور پیوسته ادامه پیدا کند شرایط دشواری را ایجاد خواهد کرد و عزت نفس را تخریب خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز روانشناسی در ارتباط باشید.