مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور فردی

اهمیت ارتباط پدر و مادر در تربیت فرزندان چیست ؟

دعوا های مکرر و شدید والدین به کودکان ضربه وارد می کند و برای بهبود رفتار فرزندان باید ارتباط بین پدر و مادر بهبود پیدا کند .


مشاور فردی چه کمکی به افرادی که به علت استرس و اضطراب به مرکز مشاوره مراجعه می کنند، می نماید؟

مشاور فردی کمک بسیار خوبی برای افرادی است که دچار استرس و اضطراب شدید هستند.


روانشناسی فردی

باگسترش علم روانشناسیو پرورش روان شناسان مردم رو به دکتر روانشناس آوردند تا مشکلات فردی خود را با مشاور فردیدرمیان گذارند و به دنبال حل آن برآیند.


مشاوره فردی

درمان فردی را می توانیم با نام مشاوره فردی یا روان درمانی هم توضیح دهیم .