مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره شمال تهران

توصیه های ضروری برای تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

هر نوجوانی با آموختن نکته های آناتومی و فیزیولوژی تولید مثل ، نگرشی هم نسبت به آن پیدا می کند و این نگرش در رفتار جنسی آینده ی او تاثیر خواهد گذاشت .