مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی تهران

چرا با آدم نادرست ازدواج می کنیم ؟

ممکن است هر فردی با کسی ازدواج کند که برایش کمی نا مناسب باشد زیرا که می دانیم هیچ چیزی بی نقص نیست