مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسان

6دلایل وحشتناک برای ازدواج چیست؟

انتخاب همسر باید از روی دلایل درست و منطقی و بر اساس معیار ها و ملاک های مهم تصمیم گیری شود تا ازدواج خوب را به همراه داشته باشد


خطاهای رایج و خطرناک در ازدواج چیست؟

بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص انتخاب زوج 4 نظریه مطرح شده است که در ادامه آن ها را بیان می کنیم.