مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس آنلاین

چرا خشم در خانواده های ما وجود دارد ؟

خشم از احساس های جهانی می باشد که به طریق مختلف بر زندگی ما تاثیر می گذارد