مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران روانشناس

آیا شما هم این اشتباهات را در ازدواج و رابطه خود با همسر انجام می دهید ؟

در ازدواج و رابطه با همسر افراد اشتباهاتی را انجام می دهند که ممکن است بی اهمیت جلوه دهند اما در موارد بسیاری همین موارد بی اهمیت به مروز زمان دچار مشکلات بزرگ تری می شود